РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУДОЧИНСТВІ

Мурашкевич Наталля Володимирівна

студентка 2-го курсу соціально-правового факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Під інформаційними технологіями в юридичній літературі пропонується розуміти: комп'ютерну та телекомунікаційну техніку з відповідними програмними продуктами; сукупність систематичних і масових способів і прийомів обробки інформації у всіх видах людської діяльності з використанням сучасних засобів зв'язку, поліграфії, обчислювальної техніки, програмного забезпечення тощо; комплекс заходів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції збирання, передавання, оброблення, зберігання та доведення до користувача інформації в організаційно-управлінських системах із використанням обраного комплексу технічних засобів; штучну сукупність інформації, інформаційних процесів та інформаційних систем, об'єднаних для вирішення якого-небудь соціального (особистого, групового, громадського) завдання; організовану сукупність інформації, інформаційних процесів та інформаційних систем для вирішення спеціальних завдань [1].

Указом Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» від 20 жовтня 2005 р. № 1497/2005 установлено, що розвиток в Україні інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики [2].

Основним критерієм демократичного суспільства є прозорість судочинства. В Україні інформатизація судочинства поки що зводиться тільки до автоматичного розподілу судових справ, вибіркового фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувальних технічних засобів, автоматизованої системи документообігу, функціонування якої до сьогодні не виведено на пік потужності, та окремих випадків віртуального процесу з використанням відеоконференція зв’язку, які, по суті, стали додатковими стосовно традиційних процедур взаємодії суду й учасників судового процесу.

Натомість, упровадження справжнього електронного (віртуального) судочинства передбачає побудову широко розгалуженої системи фіксації не тільки судових процесів, а й способів комунікації учасників судочинства, проведення дистанційного розгляду судових справ, інтегроване функціонування банку даних справ і судових рішень та інших автоматизованих банків даних (АБД), автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС), автоматизованих робочих місць (АРМ) судді, помічника судді, слідчого, експерта, програмно-апаратних комплексів (ПАК), програмно-технічних комплексів (ПТК), систем автоматизованого прийняття рішень (АПР), систем підтримки прийняття рішення (СППР) та систем підтримки судової експертизи (СПСЕ), автоматичного формування статистичної звітності про діяльність судів, розподілу навантаження на суддів тощо [3].

Міжнародний досвід вимагає докорінної модернізації процедури судочинства на основі новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій. У 2000 р. відбувся черговий (ХІV) Колоквіум Ради Європи, присвячений сучасним комунікаційним технологіям у правовій сфері. Зокрема, було розглянуто рекомендації Комітету експертів з питань автоматизації процедури судочинства. Розробники документа на основі вивчення світового досвіду рекомендували державам-учасницям Ради Європи запроваджувати інформаційні технології на всіх стадіях судочинства, у тому числі в інтерактивному режимі за допомогою телемостів та інших сучасних засобів телекомунікацій.

Так, в Україні у 2001 році вперше розроблена система аудіо- та відеозапису та протоколювання судових процесів «SRS Femida». На сьогоднішній день ця система використовується в судах більш 12 країн світу, таких як Вірменія (Проект Світового Банку), Грузія, Гана, Казахстан (Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)), Македонія (проект USAID), Молдова (проект USAID), Україна, і дозволяє значно спростити роботу секретарів та забезпечити прозорість правосуддя. Система аудіо- та відеозапису та протоколювання «SRS Femida» використовується як компонент державної автоматизованої системи документообігу.

Сучасна парадигма інформатизації судочинства має ґрунтуватися на законодавчому дозволі використання у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному процесах, а також процесі розгляду справ про адміністративні правопорушення новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій. Використання цих технологій у судочинстві має бути дозволено при проведенні будь-яких процесуальних дій як в «очному», так і в інтерактивному (дистанційному) режимі з веденням документообігу та діловодства на електронних носіях інформації, з яких для учасників процесу у випадках, передбачених процесуальним законодавством, виготовляються автентичні за змістом матеріально фіксовані копії процесуальних документів.

Розроблення інтегрованої інформаційної системи судочинства, забезпечення всебічного впровадження інформаційних технологій і телекомунікаційних засобів, належна підготовка та перепідготовка суддів і працівників судів у галузі сучасних інформаційних технологій неодмінно призведуть до того, що електронне судочинство порівняно з традиційним більшою мірою гарантуватиме доступ до правосуддя, швидкість розгляду справ судами, сприятиме якості судових рішень, контролю сторін за розглядом справи та економії судових витрат, посилить змагальність і публічність судових процесів. Електронний формат проведення судового процесу має розв’язати також проблему неефективних процедур офіційних повідомлень і запитів, обміну змагальними документами, керування справою з боку судді тощо [4].

Отже, використання новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій у судочинстві дасть змогу підвищити ефективність використання часу, фінансових і людських ресурсів, збільшити кількість розглянутих справ, скоротити строки їхнього розгляду. На думку прихильників такого підходу, інформаційні технології в майбутньому стануть фундаментом судової системи, що призведе до радикальних позитивних змін у процесуальному праві та сфері захисту конституційних прав і свобод громадян.

Список використаної літератури:

  1. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяль- ності : навч. посіб. / [В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін.]; за заг. ред. В. Г. Іванова. – Х. : Право, 2010. – С. 134.
  2. Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» від 20 жовтня 2005 р. № 1497/2005
  3. Швець М. Системна інформатизація в правовій сфері / М. Швець // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2003. – № 2(33), 3(34). – С. 779–780.
  4. Сегай М. Концептуальні засади інформатизації судочинства / М. Сегай // Вісн. Акад. правов. наук України. – Х., 2000. – № 4(23). – С. 193–200.
Вы здесь: Home Доклады конференции Мурашкевич Н. В. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУДОЧИНСТВІ