Корчинський А.М.
студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

ТАЄМНИЦЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Ефективність діяльності з розслідування злочинів залежить від багатьох чинників. Серед обставин, що можуть негативно вплинути на всебічність, повноту й об’єктивність розслідування кримінальної справи, є розголошення інформації, яка може становити таємницю досудового слідства.

Згідно чинного законодавства України (Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»: Закон України від 13.01.2011 р. // Офіційний вісник України.– 2011.– №10.– Ст.445.) уся інформація поділяється за порядком доступу на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Остання, у свою чергу, включає конфіденційну, таємну та службову інформацію, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю. Таким чином, таємниця слідства прямо передбачена законодавством та повинна мати власний правовий інститут і відповідну систему організаційно-правового захисту.

Аналіз слідчої практики показує, що розголошення таємниці досудового слідства може призвести до негативних наслідків як для слідства, так і для його учасників. У результаті опитування 250 слідчих ОВС і прокуратури 99,2% респондентів указали, що розголошення таємниці досудового слідства негативно впливає на процес розкриття злочину. Результати даного опитування наведені на рис. 1 (Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: автореф. дис … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В.Г. Лісогор. – Київ, НАВСУ, 2003. – 20 с.).

Рис.1. Результати відповіді слідчих на питання щодо негативних наслідків розголошення таємниці досудового слідства

Тому досить актуальною є проблема комплексного аналізу стану та визначення перспектив розвитку правового інституту таємниці слідства в Україні.

Актуальній проблемі співвідношення гласності та таємності у кримінальному процесі приділяло увагу велика кількість як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-юристів. Це питання висвітлювалось в працях Т.В. Авер’янової, В.Д. Берназа, Р.С. Бєлкіна, І.О. Биховського, В.В. Бірюкова, О.Д. Бойкова, В.І. Гаєнка, О.М. Гуміна, В.Є. Даліна, С.Д. Ігнатова, Г.Г. Камалової, В.А. Колесника, В.О. Коновалової І.О. Копилова, О.М. Ларіна, Є.Д. Лук’янчикова, Є.І. Макаренка, З.В. Макарової, М.А. Михайлова, П.Д. Нестеренка, О.В. Одерія, І.В. Постіка, О.О. Садченка, М.О. Сергатого, І.В. Смолькової, Т.М. Телеги, В.В. Тищенка, А.А. Фатьянова, О.Г. Філіппова, П.В. Цимбала та ін.

У чинному законодавстві термін “таємниця досудового слідства” не використовується, проте з урахуванням положень нового КПКУ можемо зробити висновок, що таємниця досудового слідства полягає у забороні розголошення даних досудового слідства або дізнання без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила дізнання чи досудове слідство (Кримінальний процесуальний кодекс України // Урядовий кур'єр від 06.06.2012. – № 99. – Ст. 222). Вона є різновидом професійної таємниці та однією з умов, які сприяють успішному розкриттю злочинів і викриванню обвинуваченого. Передчасне її розголошення може дуже негативно вплинути на розслідування справи, дає можливість обвинуваченому приховати або знищити сліди злочину, предмети і документи, які можуть стати доказами (Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина.– Х.: ООО «Одиссей»,2003.– 960 с. – С.347).

Розслідування злочинів у сучасних умовах характеризується зростанням протидії слідчому з боку злочинців та їх оточення. Сучасний злочинець добре обізнаний в тонкощах методів роботи правоохоронних органів і нерідко технічно оснащений краще свого опонента, тобто слідчого.

За цілями використання такі дані можна класифікувати за кількома критеріями, які наведено на рис. 2. (Михайлов М.А. Уголовное право и Уголовный процесс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия “Юридические науки”. – Том 18(57). – 2005. – №2. – С. 106–114).

Тому для успішного провадження досудового слідства слідчий повинен прогнозувати форми і інтенсивність протидії злочинця. Якщо інтелектуальний рівень свого опонента, ступінь обізнаності в питаннях юриспруденції, склад характеру і навіть його матеріальні можливості ще можна хоча б орієнтовно визначити на початковому етапі розслідування, то наявність зв'язків, доступу до інформації про розслідування та здатність впливати на учасників кримінального процесу нерідко виявляється вже після початку протидії.

Згідно до ККУ (Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.– 2001.– №25.– Ст.131. – Ст. 387) передбачена кримінальна відповідальність за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка проводила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового  розслідування. Проте вказана стаття передбачає обов’язкове попередження слідчим осіб, що приймали участь або були присутніми при слідчих діях, про обов’язок не розголошувати без його дозволу таємницю досудового розслідування.

Рис. 2. Дані за цілями використання

Заборона розголошувати таємницю досудового слідства не розповсюджується на обвинуваченого та підозрюваного. Але за статистичними даними (Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: автореф. дис … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В.Г. Лісогор. – Київ, НАВСУ, 2003. – 20 с.) саме ці учасники кримінального процесу найбільш часто розголошують цей вид таємної інформації (рис. 3).

Рис. 3. Джерела розголошення таємниці досудового слідства

Таким чином, правовий інститут таємниці досудового слідства в Україні знаходиться лише на стадії формування. Актуальними є розробка та прийняття окремого нормативно-правового акту, а також узагальнення судової практики щодо правової охорони таємниці досудового слідства. Насамперед потребують законодавчого уточнення визначення поняття, перелік суб’єктів та випадків надання їм відомостей, що містять таємницю досудового слідства. Можливість протидії розслідуванню шляхом отримання злочинцями даних досудового слідства є однією з основних причин вживання заходів по забезпечення надійного захисту цієї інформації. В той же час, інтерес до відомостей такого характеру, що проявляється злочинцями, може і повинен майстерно експлуатуватися слідчим в цілях введення протиборчої сторони в оману і подальшої її нейтралізації та протидії.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Корчинський А.М., студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА" Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л. ТАЄМНИЦЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА