Кострич М. П.
студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.п.н. Логінова Н.І.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ

Активний розвиток та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  (ІКТ) у всіх сферах життєдіяльності, в тому числі і в судочинстві, дозволило поліпшити якість роботи судових органів, а також реалізувати права громадян на вільній доступ до судової інформації. В даний час багато країн світу активно впроваджують та використовують системи електронного судочинства (e-court), засновані на сучасних ІКТ. Причому підходи до розробки та впровадження таких систем у багатьох країнах відрізняються, через: відмінності у законодавствах; фінансові та технічні можливості, ін.

В юридичній літературі під електронним правосуддям розуміють автоматизацію процесів судового діловодства  і забезпечення повноцінного поширення інформації щодо судового розгляду, правової інформації, узагальнення судової практики, публікація цієї інформації для громадян, а також забезпечення дотримання процесуальних строків (Смірнова В. О. Проблеми впровадження «Електронного суду» в Україні / В. О. Смірнова, М. М. Пархоменко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/ bitstream/123456789/6124/1/Смірнова,%20Пархоменко.pdf).

Електронне правосуддя передбачає можливість вчинення процесуальних дій у цифровій формі, до яких відносяться: подача позовів, реєстрація заяв, подання відгуків на позиви в електронному вигляді, електронна судова справа, рух справ в електронній формі, засідання за допомогою відеоконференцій, відправка повідомлень учасникам судового процесу через Інтернет або за допомогою смс-повідомлень та ін. (Федосеева Н. Н. Электронное правосудие в России: сущность, проблемы, перспективы // Администратор суда. – 2008. – № 3. – С. 14–17).

Ідеї електронного правосуддя зародилися в США в 70-х роках минулого століття. В 1974 р. був прийнятий «Акт про невідкладний розгляд справ судом» (Speedy Trial Act), який послужив мотивом для створення автоматизованої системи судочинства «COURTRAN» для ведення кримінальних справ і спостереження за дотриманням процесуальних строків (Офіційний сайт Міністерства юстиції США. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justice.gov/ usao/eousa/ foia_reading_room/usam/title9/crm00628.htm).

У середині 80-х система «COURTRAN» була замінена на «Інтегровані системи автоматизованого судочинства» (ICMS).

Сьогодні в США використовується відкритий доступ до судових електронних записів за допомогою системи «PACER» (Public Access to Court Electronic Records). Система «PACER» забезпечує користувачам доступ до переліку сторін, які беруть участь у справі, відомості про справу (номер, суть позову), хронологію подій у справі, рішення та відомості про статус справи (Public Access to Court Electronic Records. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pacer.gov). В даний час, електронне забезпечення у федеральних судах США проходить  у формах електронної публікації (e-posting) і системах подачі судових документів в електронному вигляді (e-filing) (Мансуров А. Ш. История развития автоматизированных систем судебного делопроизводства в США. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agora-soft.ru/history.php).

Електронна подача судових документів (e-filing) останнім часом набули широкого поширення й в Канаді. У 2002 р. Верховний і Федеральний суди Канади впроваджують системи електронної подачі документів «Electronic Filing Study». Використання системи e-filing відрізняється залежно від виду юрисдикції суду. В грудні 2008 р. Верховний Суд Канади видав пояснення, згідно з якими всім учасникам судового процесу необхідно подавати документи в електронній формі. Електронні документи подаються у форматі pdf і текст в точності повинен збігатися з паперовою копією. У ході судового слухання ці матеріали доступні суддям, виступаючим особам, адвокатам та пресі (тільки канадським ЗМІ). При цьому всі документи повинні бути надані до суду і в паперовому вигляді. Федеральний Суд Канади не вимагає подавати документи в електронному вигляді, але допускає це в будь-якому апеляційному процесі. Подача документів в електронному вигляді дозволяється будь-якій стороні або її представникам згідно з офіційним повідомленням (Notice to the Profession) від 28.11.2008 р. (Federal Court of Canada, E-Filing.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/ page/portal/ fc_cf_en/E-Filing).

В країнах Азії лідером щодо впровадження та використання систем електронного правосуддя є Малайзія і Сінгапур.

Електронне правосуддя Малайзії включає в себе електронні системи: відеоконференцій; управління діловодством; розподіл справ між адвокатами; громадського та адвокатського порталу; запису і розшифровки судових процесів та ін. (Kamal Halili Hassan, Maizatul Farisah Mokhtar. The e-court system in Malaysia. – 2011 2nd International Conference on Education and Management Technology. – IPEDR vol.13 (2011). – IACSIT Press, Singapore. – P. 240–244).

У сінгапурських судах застосовується Електронна система подачі (Electronic Filing System, EFS), яка автоматично розробляє маршрутизацію документів у суді, дозволяє звести до мінімуму фізичне переміщення людей і документів у судових підрозділах, що значно скорочує час розгляду надійшов заяви чи іншого документа, виключає неправильне прилучення документа до справи, створює можливості для більш повного використання переваг електронного зберігання документів . У EFS діє Служба електронного вилучення документів, за допомогою якої, юридичні фірми мають можливість в режимі он-лайн шукати документи, що надійшли до суду у цивільній справі, знайомитися з ними, з дозволу суду переглядати і роздруковувати документи, які виходять від суду, і рішення, прийняті судом за різними процесуальними питаннями (Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=15&art=2974).

На початку ХХІ століття в Європі також стали активно використовуватися системи електронного правосуддя.

Наприклад, у Великобританії в 2009 р. була введена Експериментальна програма електронного документообігу (Electronic Working Pilot Scheme), згідно з якою судові документи можуть бути представлені в електронній формі. Учасники судового процесу можуть увійти на сайт суду без пароля, отримати ідентифікаційний номер, скачати форму позовної заяви у форматі pdf. Подробиці позову можуть бути окремо оформлені і подані також у форматі pdf. Також в Англії працює он-лайн суд що до  фінансових позовів.

У Німеччині в 2003 р. були прийняти Закони «Про модернізацію судочинства» та «Про комунікації в рамках судового процесу». Ці законодавчі акти визначили використання електронної форми документів, що замінює або доповнює традиційну паперову форму. У 2005 році був прийнятий Закон «Про використання електронних форм комунікації в судочинстві», основна мета якого була введення повністю електронної комунікації і системи документообігу між учасниками судового процесу. Сьогодні в Німеччині виділяють два основних способи подачі заяв до суду в електронній формі: завантаження на електронну поштову скриньку суду та відправлення по електронній формі (Брановицкий К. Л. Информационные технологи в гражданском процессе Германии. Сравнительно-правовой анализ. – Волтерс Клувер, 2010. – 197 с.).

З 2008 р. в Італії використовується «Електронна система цивільного судочинства» (ЕСЦС), яка надає такі можливості: електронне заповнення позовних документів; віртуальні консультації з позовною документів і судових рішень; електронні запити та надання електронних копій та ін. Ця система дозволяє суддям, працівникам апарату судів вирішувати ряд технічних проблем, використовуючи електронну передачу даних, що є економічно вигідним для країни (Ринальди Д. Электронное гражданское судопроизводство в Италии. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.ru/interpravo/practice/ view/10752/).

Використання систем електронного правосуддя не оминуло і країни СНД.

В Російський Федерації у Федеральній цільовій програмі «Розвиток судової системи Росії на 2007-2011 роки» поряд з удосконаленням судоустрою була визначена необхідність впровадження автоматизованих систем діяльності органів судової влади, та реалізації проекту електронного забезпечення правосуддя у системі арбітражних судів (Иванов А. И. Электронное дело // М.: ЭЖ-Юрист, 2008. – № 45). В системі судочинства Російської Федерації використовується автоматизована інформаційна система судочинства (АІСС), яка в електронному вигляді дозволяє здійснити весь процес судочинства – від реєстрації позову до відправки остаточного судового акту, включаючи призначення слухання справи. З 2008 р. створена автоматична інформаційна система «Банк рішень арбітражних судів» (БРАС), яка дозволяє виконувати пошук по номеру справи, найменуванню сторін, категорії спору, тексту судового акту. Процес публікації документів автоматизований і всі судові акти, крім справ, пов’язаних з державною таємницею, публікуються на порталі протягом 5 діб з моменту їх прийняття. На даний момент в банку вже близько 9 мільйонів судових постанов арбітражних судів усіх інстанцій і всі вони доступні для ознайомлення (E-filing: исторический аспект и вопросы применения в российской действительности. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krasn.pravo.ru/analytic/view/ 30704/).

В Республіці Білорусь на законодавчому рівні термін «електронне правосуддя» закріплений у 4 розділі  Програми діяльності Уряду Республіки Білорусь від 18 лютого 2011 р. Повномасштабне застосування елементів e-justice в господарських судах почалося в 2010 р., що дозволило оптимізувати судочинство і мінімізувати час розгляду судових справ. В судах застосовуються такі елементи «електронного правосуддя» як:  подача електронних копій документів;  електронний розклад судових засідань; розміщення резолютивної частини постанов касаційної.

На підставі вище викладеного, можна зробити висновок, що сьогодні в різних державах впроваджуються й використовуються системи електронного правосуддя відкриті для широкого користування або для певних юридичних осіб. Цей досвід дуже важливий для нашої держави, і багато міжнародних ідеї інформатизації судового процесу вже реалізовані або можуть бути використані в українському правосудді.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Кострич М. П., студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА", Науковий керівник: к.п.н. Логінова Н.І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ