Пащенко А.С.
студентка 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.т.н., доцент Трофименко О.Г.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОДАТКОВОГО ЗВІТУВАННЯ

     Впровадження електронних сервісів о бслуговування є одним із стратегічних напрямів реформування податкової служби з метою перетворення її з фіскального інструменту наповнення бюджету на висококваліфіковану сервісну службу з обслуговування платників податків.

Популярність електронної звітності серед платників експерти податкової пов'язують зі зручністю сервісу, який дає змогу підприємцеві не з'являтися до інспекції навіть раз на квартал для подання звітності, а відправляти документацію через Інтернет.

Отже, можемо назвати такі основними перевагами подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді:

  • можливість безконтактного спілкування з податковою службою в зручний для себе час, зникнення черг, економія часу та коштів, які витрачаються на доставку звітності до податкових органів;
  • мінімізація можливості зловживання у податковій службі;
  • оптимізація роботи податкових інспекцій, скорочення штату працівників податкової служби і економія державних витрат;
  • забезпечення автоматичного виконання спеціальних розрахунків та перевірки підготовлених документів на наявність технічних помилок;
  • оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі;
  • підтвердження доставки звітності (податковий орган надсилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв’язку);
  • звітність, що надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях;
  • подаючи звітність в електронному вигляді, не треба перенавчатись, адже сторінки електронної форми звітності повністю відповідають звітному документу на паперових носіях, а система електронних ключів робить електронну звітність захищеною від стороннього втручання;
  • суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платникам податків;
  • можливість оперативного оновлення форматів подання документів в електронному вигляді каналами телекомунікаційного зв’язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування i сплати податків, або при запровадженні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів).

На сьогодні на законодавчому рівні платникам податків вести облік в електронному вигляді сприяють ціла низка нормативно-правових актів: Податковий кодекс України, Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закон України «Про електронний цифровий підпис», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ін.

Завдяки цьому, впровадження такої форми подання звітності відбувається доволі швидко. Крім того, швидкому переведенню платників податків на електронну форму подання звітності значно сприяє широко розгорнуте інформування населення через ЗМІ (Трофименко О. Г. Інформатизація – невід’ємна складова ефективного реформування податкової служби України // Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок: матер. наук.-практ. конф. / Харків : НДІ ПЗІР, 2012. – С. 172–175).

Обов'язковість подання звітності в електронному вигляді через централізовану автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності» було закріплено на законодавчому рівні (Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13–17. – Ст. 49.). Так, пунктом 49.17 статті 49 Податкового кодексу зазначено: «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, впроваджує та утримує автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності» для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет звітності в електронному вигляді». Також в  його статті 48 сказано, що «достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку». Водночас, Порядком застосування електронного цифрового підпису (ЕЦП) органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452, врегульовуються питання щодо застосування електронного цифрового підпису та сертифікатів відкритих ключів.

Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис» встановлюють основні організаційно-правові засади електронного документообігу, використання електронних документів, правовий статус електронного цифрового підпису і регулюють відносини у сфері використання ЕЦП. Так, статтею 5 Закону «Про електронні документи та електронний документообіг» визначено, що «електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа». Відповідно до статті 6 цього ж Закону «електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа».

Згідно з пунктом 201.15 статті 201 Податкового кодексу платник податку веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та щомісяця подає органу податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді.

Наказом Державної податкової служби України від 10.04.08 № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за №320/15011, затверджено Інструкцію з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, в якій розтлумачено порядок подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді.

Наприкінці 2012 року вагомою подією, спрямованою на оптимізацію чисельності апаратів центральних органів виконавчої влади та їх регіональних відділень, усунення міжвідомчих конфліктів і, як результат, підвищення якості публічного управління та надання адміністративних послуг, стало створення на базі податкової та митної служб Міністерства доходів і зборів України (МДЗУ) (Указ «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2012 р. № 726/2012). Планується, що за рахунок об’єднання податкових і митних органів суттєво зменшиться загальна кількість видатків на їхнє утримання, зменшиться адміністративний тиск у сфері підприємницької діяльності тощо.

Основними напрямами податкової політики обрано вдосконалення системи адміністрування податків і зборів, зокрема, широкомасштабне впровадження електронних сервісів обслуговування і супроводу платників податків; стимулювання інвестиційного клімату, спрямованого на зростання економіки. Зараз за дорученням Президента України з метою покращення діяльності бізнесу та удосконалення функціонування податкової системи розробляється Програма лібералізації державної податкової політики до 2014 року.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Пащенко А.С., студентка 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ «ОЮА» Науковий керівник: к.т.н., доцент Трофименко О.Г. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОДАТКОВОГО ЗВІТУВАННЯ