Рачкелюк Б.Ю.
студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА" 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ

Згідно з законодавством України  (ст. 20 закону України  «Про інформацію» від 10.08.2012 р.)  за порядком доступу існує відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом,  в свою чергу, поділяється конфіденційну, службову та таємну інформацію,  розголошення якої може завдати шкоди як суспільству, так і державі.Інформацією з обмеженим доступом (ІзОД) визнається та  інформація, доступ до якої має обмежене коло осіб і оприлюднення якої заборонено законом. Обмеження доступу до інформації здійснюється виключно в інтересах національної безпеки або охорони прав людини.

Застосування обмежень щодо обігу інформації має багатовікову історію.

Наприклад, у 1295 р. у Берліні спеціальним розпорядженням властей іноземцям заборонялося працювати намісцевих ткацьких верстатах, щоб ті «не взнали секретів їх роботи». Каменотеси Страсбурга в 1459 р. ухвалили суворе рішення, що забороняло «чи всім купцям, чи тим, що базікають, відкривати секрети, якими вони (каменотеси) можуть вправно і швидко працювати». У XVII столітті в німецькому місті Насау за розголошування іноземцям секретів майстерності коваля винних піддавали смертній казні.

У період Київської Русі «військова інформація, інформація про особу князя, розташування війська під час походу, території, через які пересуватиметься військо, зміст невигідно укладених договорів, розташування, укріплення і забезпечення продовольством та спорядженням «княжого граду»» також охоронялася державою.

У СРСР таємницею був охоплений великий обсяг інформації – від найсучаснішої військової техніки, інформації у сфері зовнішньої політики до здоров'я керівників КПРС, кількості осуджених громадян, рецептів простих продуктів харчування тощо, що свідчило про відсутність логіки засекречування інформації. Тому в умовах розбудови інформаційного суспільства та розвитку ринкових відносин в Україні досить актуальною постає проблема пошуку розумного балансу між інформаційними правами людини та громадянина та обмеженнями на доступ до певної інформації, яка може спричинити шкоду особі, суспільству, державі. (Ємельянов С.Л. Проблемні аспекти класифікації інформації з обмеженим доступом в Україні / С.Л. Ємельянов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Т. XII. – С.130 –140).

У свою чергу до ІзОД відноситься конфіденційна, таємна та службова інформація. Правові ознаки конфіденційної та службової інформації наведено на рис. 1.

Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується та розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну,  банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом  таємницю (Згідно з Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 19.11.2012 р.)

В свою чергу до службової інформації може належати така інформація:

  1. що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

  2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування» (ДСК).

Рис. 1. Класифікація видів інформації за порядком доступу

Не належать до ІзОД відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законо м України «Про засади запобігання і протидії корупції» крім відомостей про дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Проте, інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. (ст. 29. Закону України «Про інформацію»)

Останніми роками в Україні більш усвідомленіше почали ставитись до необхідності захисту не тільки таємної інформації, а й будь якої інформації яка є важливою для її володільця. Існуюча класифікація ІзОД є досить складною та заплутаною і має чисельні недоліки та проблемні аспекти. Більшої законодавчої чіткості потребують питання визначення не тільки окремих таємниць в Україні, але й визначення і класифікація ІзОД в цілому. Також, доцільно було б розробити окремий нормативно-правовий акт, що дозволить об'єктивно класифікувати інформацію за режимом доступу і буде необхідним елементом для розвитку інформаційної політики.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Рачкелюк Б.Ю., студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА" Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ