Савчук В.В.
студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.т.н., доцент Якутко В.Ф.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В УКРАЇНІ

Поліграф (детектор брехні, лай-детектор) – технічний пристрій, що дозволяє відслідковувати динаміку психофізіологічних реакцій обстежуваної особи у відповідь на запропоновані стимули за рахунок переведення фізіологічних показників активності дихальної, серцево-судинної системи, електричної активності шкіри і т.д. в електричні сигнали, що відображаються у вигляді графіків. (Комиссарова Я. В. Полиграф в практике расследования преступлений: Методическое пособие. / Комиссарова Я. В., Пеленицын А. Б., Федоренко В. Н. – М., 2008. –183 c.)

Принцип дії поліграфа заснований на використанні законів психології та фізіології. Сукупність образів, пов'язаних зі злочином, породжує в пам'яті людини сильне емоційне переживання, яке утворює в мозку міцний комплекс-емоційний слід. Феномен поліграфа полягає в тому, що зовнішній стимул (наприклад: пред'явлене питання, фото, предмет і т. д.), що несе людині інформацію про подію, відбитому в його пам'яті, стійко викликає фізіологічну реакцію, яка перевищує реакцію на інші споріднені стимули, не пов'язані з даними подіями.

Поліграф є різновидом психофізіологічної апаратури і представляє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за спеціальною схемою певних психологічних стимулів. Аналіз інформації, отриманої від людини в процесі опитування за допомогою поліграфа дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну інформацію та виявляти ту, яку людина приховує.

По кількості закуплених поліграфів Україна посідає третє місце у світі – після США і Мексики, а в Європі вийшла на перше місце. В даний час в Україні працюють більше 10 охоронних фірм, що надають послуги поліграфологів. Число перевірок з використанням поліграфів щомісячно зростає на 70-80 %. За послугами поліграфологів в Україні якнайбільше звертаються керівники банків, автотранспортних компаній, сервісних центрів, казино, ресторанів, будівельних і ремонтних компаній.

Поліграфічне тестування здійснюють поліграфологи, від якості підготовки яких багато в чому залежить ефективність і міра достовірності результатів тестування.

Поліграфолог – особа, що пройшла спеціальну підготовку в галузі поліграфології, і має свідоцтво або диплом державного зразка, що засвідчують його право на ведення професійної діяльності в даній сфері. (Комиссарова Я. В. Полиграф в практике расследования преступлений: Методич еское пособие. / Комиссарова Я. В., Пеленицын А. Б., Федоренко В. Н. – М., 2008. – 183 c.)

В Україні поліграф почали використовувати з 1998 року.

У 1999 році п’ять англомовних офіцерів з Національної академії внутрішніх справ України і Львівського юридичного інституту МВС України пройшли двомісячне навчання в Академії Судової Психофізіології в місті Ларго штату Флорида, США. По закінченню навчання вони стали першими поліграфологами України.

Базовий курс підготовки поліграфолога в Україні для комерційної структури становить 6-8 тижнів (не менше 200 навчальних годин) і включає теоретичний, лабораторний і практичний курси. Вартість навчання поліграфолога – 11-15 тис. грн. В США (США є родоначальниками індустрії поліграфів) вартість підготовки поліграфолога коливається в межах від 5 до 25 тис. дол. за курс навчання. Вартість поліграфологічних послуг в Україні сьогодні від 100 до 500 дол. за послугу (за кордоном – від 700 дол.).

Ні в одній країні світу немає закону, який встановлює законність використання поліграфа. В Україні теж немає закону про поліграф. Перевірки на поліграфі не порушують права громадян, оскільки проводяться тільки після письмової, добровільної згоди людини та не суперечать чинній правовій базі законодавства України: Конституції України, розділ 2 «Права, обов'язки людини і громадянина", ст.26, 40, 13, 81, 39 та ін. Ст. 21. Трудового договору.

Другий Кодекс законів про працю України визначає: Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.(Ст. 21 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95, № 1356-XIV від 24.12.99), (Офіційне тлумачення частини третьої статті 21 див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/98 від 09.07.98).

Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.(Ст. 26 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 6/95-ВР від 19.01.95)

Стаття 40. Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом.

Ст. 41 – Додаткові підстави розірвання трудового договору:

ч.2 винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові та товарні цінності, якщо дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника;

ч.3 – вчинення працівником аморального вчинку.

Ст. 130 – Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.  

Ст. 139 – Працівники зобов'язані працювати чесно і старанно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів, дбайливо ставитися до майна власника. Постанова Кабінету Міністрів України № 170 від 19.03.1994 р. «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» закріплює право роботодавця на припинення трудових відносин та з інших причин, які не передбачені трудовим законодавством, але зазначених у трудовому контракті (п. Постанови 21).

Застосування поліграфа в органах внутрішніх справ України може здійснюватися на підставі Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». (Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. // ВВР. – 1992. – №  22. – Ст. 303).

Так, ст. 9 Закону не забороняє використання технічних засобів, які не пригноблюють свободу і не завдають збитку здоров'ю людей і навколишньому середовищу.

Згідно з нормами чинного законодавства, а саме Закону України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» від 01.06.2000 року № 1775-III, а також доповнень від 24.06.2004 року, внесених до ст. 9, п.68, згідно Закону України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966, – психофізіологічне тестування в перелік ліцензованих видів діяльності не включено. Психофізіологічне тестування не відноситься і до медичної діяльності, необхідність ліцензування якої передбачено законом, про що свідчать ст. 17, 74 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Номенклатура робіт і послуг по наданню медичної допомоги, затверджена вищевказаним наказом, не містить такого виду медичної діяльності. Для надання послуг з психофізіологічного тестування отримання спеціальних дозволів не потрібно, так як психофізіологічний тестування не пов'язане ні лікуванням, ні з оздоровленням, ні з профілактикою тестованих. Таким чином, надання послуг з психофізіологічного тестування ліцензуванню не підлягає. Ці послуги носять інформаційний і консультативний характер, і згідно з чинним податковим законодавством України, відображаються у складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією.

Посилаючись на чинне законодавство, можна зробити висновок, що ніяких обмежень на використання поліграфа в Україні не існує.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Савчук В.В., студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА" Науковий керівник: к.т.н., доцент Якутко В.Ф. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В УКРАЇНІ