Ілечко Н.А.
студентка 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л.

ТАЄМНИЦЯ СЛІДСТВА ТА СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Актуальність теми. Згідно з законодавством України (Про внесення змін до Закону України "Про інформацію": Закон України від 13.01.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011.– №10.– Ст.445 ; Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст.314.) існує відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом, в свою чергу, поділяється конфіденційну, службову та таємну інформацію, розголошення якої може завдати шкоди як суспільству, так і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та інші.

Актуальній проблемі співвідношення гласності та таємності у кримінальному процесі приділяло увагу велика кількість закордонних та вітчизняних науковців, зокрема: Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, В.В. Бирюков, О.Д. Бойков, Ю.М. Грошевий, В.Є. Далін, І.О. Копилов,  В.О. Коновалова, М.В. Костицький, В.С. Кузьмічов, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, І.І. Мартинович, О.Р. Михайленко, І.Л. Петрухін, І.В. Смолькова, В.Т. Нор, М.І. Панов, І.В. Постіка, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, Т.М. Телега, А.А. Фатьянов та інші. Наукові розробки зазначених авторів мають важливе значення для вирішення проблеми, насамперед, нерозголошення таємниці досудового слідства.

На мою думку, більш доречніше було б говорити про таємницю слідства та судочинства, як це визначено, наприклад, у законодавстві Російської Федерації, де “тайна следствия и судопроизводства“ визнана як один із видів конфіденційної інформації (Перечень сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ № 188 від 6 березня 1997 р.).

         Однак ряд науковців вважає (Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник.– К.: Кондор, 2004.– С. 300), що використання терміну “таємниця слідства та судочинства” є суперечливим, адже порушує одну з засад судочинства, гарантовану ст.129 Конституції України: "гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами" (Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30).

     Разом з тим багато видів таємної інформації (рис.1) виникає та/або фігурує і у процесі кримінального провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за нововиявленими обставинами. 

           У ст.14 нового Кримінального процесуального кодексу України (КПКУ) введено в обіг таємницю спілкування та зазначено, що втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети (Кримінальний процесуальний кодекс України // Урядовий кур'єр від 06.06.2012. – № 99).  ри цьому втручання у приватне спілкування захисника, священнослужителя з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим заборонене (ст.258 КПКУ).

     Ще одним різновидом професійної таємниці, яка виникає у процесі судового провадження, є професійна таємниця суддів.

     Так, у ст.6 Закону України «Про статус суддів» встановлено, що "Судді зобов'язані не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в судовому засіданні, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про закрите судове засідання" (Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– №8.– Ст.56).

У процесі прийняття (ухвали) судового рішення виникає таємниця нарадчої кімнати. Згідно з нормами процесуального права вирок виноситься в спеціально обладнаному для прийняття судових рішень приміщенні – нарадчій кімнаті:

 Під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд.

 Суд вправі перервати нараду лише для відпочинку з настанням нічного часу. Під час перерви судді не можуть спілкуватися з особами, які брали участь у кримінальному провадженні.

 Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення вироку в нарадчій кімнаті.

Правосуддя в Україні здійснюють професійні судді, згідно з нормами Конституції України, та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. Таким чином, подібний обов’язок зберігання вказаних таємниць поширюється не лише на осіб, які є професійними суддями.

      Також у процесі кримінального провадження може розглядатися інформація, що становить одну з законодавчо визначених таємниць, які охороняються законом. На рис.2 можна побачити, що згідно з ст.162 КПКУ належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

 

Основним проблемним аспектом у цьому сенсі є досить складна та заплутана класифікація інформації з обмеженим доступом, коли одна й та ж за змістом інформація може складати водночас різні види таємниць (Ємельянов С.Л. Проблемні аспекти класифікації інформації з обмеженим доступом в Україні / С.Л. Ємельянов // Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія“. – 2012.– Т.XII.– С.130). При цьому одні види таємниць мають вичерпні переліки відомостей, що до них належать, регламентуються окремими законами чи прописані у окремих розділах законодавчих актів (наприклад, державна, банківська таємниця), а інші лише згадуються у чинному законодавстві у тому чи іншому обсязі (наприклад, релігійна, журналістська таємниця тощо).

         У процесі кримінального судочинства може виникати таємниця особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, яка прямо передбачена чинним законодавством (Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від  23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– №11.– Ст.51.).

 Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі наявності реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну мають право на забезпечення безпеки.

Висновок. Таким чином, у процесі досудового розслідування та судового провадження виникає та/або фігурує значний обсяг таємної інформації, яка відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Ілечко Н.А., студентка 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «ОЮА» Науковий керівник: к.т.н., доцент Ємельянов С.Л. ТАЄМНИЦЯ СЛІДСТВА ТА СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ