Білюк М. Ю.
студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА"

Науковий керівник: к.п.н. Логінова Н.І.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА

Зростаюча потреба сучасного суспільства в неперервному обміні інформацією неможлива без застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Розвиток інформатизації віднесено до загальнонаціональних пріоритетів. В Законі України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” (Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102) визначено основні завдання та напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні шляхом впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя, в тому числі і в систему судочинства. Тому сьогодні актуальними є питання щодо інформатизації судових процесів в Україні.

Інформатизація судової діяльності – це організований процес проектування, створення й експлуатації інформаційних систем (формування правових ресурсів, засобів їх опрацювання та використання) з метою підвищення ефективності та якості правосуддя (Правовая информатика. Теория. Информатизация: Учеб. пособ. / Ю. В. Волков, П. У. Кузнецов, Ю. Н. Соколов. – Екатеринбург: Издательство Уральской государственной юридической академии, 2007. – С. 35).

Діяльність відповідних суб’єктів суспільних відносин щодо формування комплексу юридичних норм, прав і обов’язків учасників у сфері інформатизації є правовим забезпеченням інформатизації (Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики: Навч. посіб. / В. Д. Гавловський, Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін.: За заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного. – К. : МАУП, 2003. – С. 60).

Інформаційним забезпеченням інформатизації є сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційної системі при її функціонуванні (Аншина М. Проблемы стандартизации и проектной деятельности в области ИТ. / М. Аншина, В. Бузмаков // Корпоративные системы. – 2007. – № 1. – С. 36 – 42.)

Забезпечення інформатизації в системі судочинства та подальший розвиток даного напряму здійснюється на основі “Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи” (Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/tu16/info_suddi/conzepcia), розробленої Державною судовою адміністрацією. Головною метою Концепції є формування умов для створення і функціонування єдиної судової інформаційної системи, надання інформаційної та технологічної підтримки судочинства на принципах дотримання балансу між потребою громадян, суспільства та держави у вільному обміні інформацією і необхідними обмеженнями на її поширення.

З метою забезпечення вільного доступу громадян до нормативно-правової та судової інформації та реалізації завдань, визначених у Концепції, створено різні інформаційно-пошукові системи. Так, офіційний веб-сайт Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua) має розділ “Законодавство”, в якому розміщено документи, які складають судову практику. На веб-сайті Верховного Суду України (http://www.scourt.gov.ua) у розділі “Судова практика” розміщено рішення та постанови по цивільним, кримінальним, господарським і адміністративним справам за різні роки. Веб-сайт Судової Влади України (http://www.court.gov.ua) надає громадянам різну довідкову та допоміжну юридичну інформацію. Веб-сайт Конституційного Суду України (http://www.ccu.gov.ua) дозволяє отримати доступ до рішень і постанов, використовуючи посилання “Акти суду”. Розглянуті Інтернет ресурси містять нормативно-законодавчу інформацію судів різної юрисдикції.

Перехід суспільства від індустріального до інформаційного змінив роль і значення документів: з’явилася нова форма – “електронний документ”, що дозволило впровадити електронний документообіг (ЕДО).

Для забезпечення ЕДО та вдосконалення організації системи судочинства в 2010 р. було прийнято “Положення про автоматизовану систему документообігу суду” (Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26.11.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1), згідно якого в систему судочинства впроваджуються автоматизовані комп’ютерні системи для забезпечення ефективного функціонування документообігу суду.

Згідно до звіту про “Підсумки роботи Державної судової адміністрації України за І квартал 2012 року” (Підсумки роботи Державної судової адміністрації України за І квартал 2012 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/ dsa/1233/2012)  на сьогодні автоматизована система документообігу “Діловодство-3” (“Д-3”) встановлена та функціонує практично в усіх судах загальної юрисдикції. В господарських та адміністративних судах України, починаючи з січня 2012 року використовується комп’ютерна програма “Документообіг спеціалізованих судів” (“ДСС”). Але й зараз у деяких судах використовується морально застаріла комп’ютерна програма “Управління діяльністю та діловодством суду”, розроблена ще в 2003 році.

При організації роботи в судах за допомогою автоматизованих комп’ютерних систем реалізується головний принцип реєстрації документів – однократність, тобто кожен документ реєструється в системі лише один раз, що сприяє значній економії часу та унеможливлює дублювання.

Згідно до вимог Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної ради України (ВВР). – 2010. – № 41 – 45. – Ст. 529) було створено Єдину базу електронних адресів, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень (http://email.court.gov.ua). Використання цієї бази дозволяє суттєво заощадити бюджетні кошти на поштові відправлення.

У грудні 2012 року було представлено Проект Стратегічного плану інформатизації судової системи України (Презентовано проект Стратегічного плану інформатизації судової системи України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/22059), який розроблено з метою:

  • вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи судів;
  • якісного поліпшення рівня судового захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб;
  • підвищення прозорості та доступності;
  • зростання довіри до органів правосуддя;
  • покращення думки населення про суди.

Для реалізації Стратегічного плану інформатизації судової системи України та активного використання ІКТ у системі судочинства було розроблено декілька пілотних проектів: “Електронний суд”, “Судова аналітика”, “Судова практика та бібліотека суду”, “Інформаційні кіоски”, впровадження підсистеми “Відеоконференцзв’язок” та ін.

Реалізація проекту “Електронний суд” надасть можливість подавати позовні заяви за допомогою мережі Інтернет, дозволить забезпечити взаємодію між судами господарської юстиції та учасниками судового процесу в електронному вигляді.

Проект “Судова аналітика” передбачає створення єдиного інформаційного аналітичного порталу, якій дозволить здійснити спрощений доступ до судової інформації, сприятиме скороченню витрат часу на побудову звітів та запитів.

Проект “Судова практика та бібліотека суду” спрямовано на створення та підключення в судах єдиної законодавчої бази, яка буде постійно оновлюватися. Реалізація цього проекту сприятиме єдності судової практики, дозволить законодавцям аналізувати практику застосування законів і надасть можливість отримати інформацію в статистичних цілях. Судді отримають доступ до актуальної законодавчої бази, зменшаться витрати часу на пошук законодавчої інформації.

Проект “Інформаційні кіоски” спрямовано на надання наступних інформаційних послуг відповідачам суду: повідомлення дати та місцезнаходження судових засідань, висвітлення графіків прийому посадових осіб, інформації про платіжні реквізити, зразки документів, які можна одержати через електронну пошту, та ін. Реалізація цього проекту передбачає зменшення витрат часу сторонам судового процесу.

Застосування підсистеми “Відео конференційний зв’язок” в приміщеннях суду передбачає створення центру комунікацій відео зв’язку, обладнання залів засідання стаціонарними комплектами відео конференційного зв’язку та придбання мобільних комплексів для виїзних засідань. Проведення он-лайн відео конференцій дозволить заощадити робочий час і скоротити фінансові витрати на судовий процес, оскільки не потрібно сплачувати транспортні витрати та витрати на відрядження.

Всі реалізовані засоби та розглянуті проекти щодо інформатизації в судовій системі спрямовано на:

  • оптимізацію системи судочинства за рахунок покращення адміністрування та спрощення робочих процесів;
  • заощадження державних коштів та робочого часу;
  • покращення взаємодії судової влади і громадян;
  • забезпечення доступу населення до судової інформації, що сприяє прозорості судового процесу та ін.

Для вдосконалення існуючих процесів інформатизації необхідна подальша інформаційна та технічна модернізація судової системи. Подальша розробка й реалізація розглянутих проектів щодо інформатизації в системі судочинства є одним з напрямів підвищення ефективності роботи правосуддя в нашій країні.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов I конференции (2013 г.) Білюк М. Ю., студент 1-го курсу судово-адміністративного факультету НУ "ОЮА" Науковий керівник: к.п.н. Логінова Н.І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА