Аблаєв Е.

студент 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства
Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Логінова Н. І.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Сьогодні юридична діяльність практично неможлива без використання інформаційних технологій. Моєю метою є доведення цього на прикладі судової експертизи. Основними завданнями даної роботи є: визначення поняття судової експертизи, напрямків комп’ютеризації судово-експертної діяльності; пояснення практичного використання інформаційних технологій в судовій експертизі.

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Судова експертиза включає в себе різні процедури, які проводять в процесі досудового розслідування або судового розгляду з метою найбільш ретельного дослідження предметів та явищ кримінального (або іншого) процесу. Висновок судового експерта є одним із видів доказів у судовому процесі. Цей висновок містить у собі відповіді на ті питання, що були поставлені перед експертом, має бути повним, ясним. Судовий експерт у виконанні своїх обов’язків керується чинним законодавством, зокрема Законом України «Про судову експертизу» від 25.04.1994 р. [1]. Сьогодні існують такі умови для здійснення судових експертиз:

·    величезний обсяг об’єктів та потенціальних об’єктів судово-експертної діяльності;

·    широке коло різних сучасних автоматизованих систем і комплексів, а також методів, якими користуються виконавці судових експертиз;

·    розвиток новітніх технологій дає можливість не тільки ефективно здійснювати судовому експерту свою діяльність, але й визначати шляхи розвитку нових методів, що спрямовані на удосконалення досліджень.

Напрямки комп’ютеризації різноманітні та розмежовуються за такими критеріями:

·    за основою досліджень – механізми вивчення, що базуються на знаннях теорії ймовірностей, метрології, математичної статистики, проективної геометрії та інші;

·    за завданнями, що стоять перед суб’єктом: діагностичні, класифікаційні, ідентифікаційні;

Сьогодні розвиток технологій переживає бурхливий розвиток. Зокрема, це стосується використання біометричних сканерів з метою більш ефективного захисту суспільства. Українськими фахівцями ПП «Дакто» знайдено спосіб ідентифікації зображення відбитків пальців людини.

Даний метод дуже широко використовується у криміналістиці та є ефективним. Він не може та не повинен гарантувати ідентифікацію особи як злочинця, але сприяє полегшенню та вдосконаленню судово-експертної діяльності.

Такі дослідження мають назву дактилоскопічних ( дактилоскопія – від грецького – δάκτυλος – палець). Взагалі цей метод заснований на ідеях англійського вченого Уільяма Гершеля, який у 1877 році запропонував свою гіпотезу незмінності папілярного малюнку на шкірі долоні людини. На практиці достовірність цього методу приймається за 100 відсотків, але сильного наукового пояснення він поки що не має.

У дактилоскопічних дослідженнях також поширені такі програми як «Дермолог», «DEX», «Папілон» та ін. [2]

Окрім дактилоскопічних досліджень, сьогодні також використовуються фоноскопічні. Ці дослідження базуються на аналізу усного мовлення. При цьому виділяють акустичний аналіз та лінгвістичний. В чому їх відмінності? Лінгвістичний має на меті дослідження мовлення людини на предмет її особливостей (особливості інтелектуального розвитку, соціальні, особливості тощо).

Акустичний аналіз спрямований на дослідження психофізіологічних та анатомічних особливостей людини.

Акустичний аналіз вимірює спектрально-часові характеристики звукового сигналу. Наступним етапом є обробка отриманого сигналу та виявлення особливостей індивідуального мовлення. Раніше ця процедура була доволі складною та довгою, але із розвитком інформаційних технологій дослідження фоноскопії стали не тільки більш простими у здійсненні, а й більш ефективними у результаті.

Таким чином, інформаційні технології є чинником, що суттєво підвищує дієвість проведення судових експертиз. Останнє сьогодні важко уявити без комп’ютеризації. Існують різноманітні напрямки комп’ютеризації судово-експертної діяльності, які сприяють ефективній діяльності судів та правоохоронних органів.

Список використаної література

1.        Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України, – 1994. – № 28. – Ст. 232.

2.        Вересенко Ю. В. Випробування дактилоскопічних сканерів щодо можливості розрізнення штучних та справжніх папілярних візерунків // Сучасна спеціальна техніка. – 2012. – № 2. – С. 112–117.

3.        Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяль­ності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 268–276.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов III конференции (2015 г.) Аблаєв Е. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ