Марічану М.Д.

студентка 2-го курсу  факультету правової політології та соціології

Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: к.мат.н., доцент Козін О.Б.

ЗАСТОСУВАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

     Актуальність теми обумовлена ​​широким застосуванням інформаційних технологій в політологічних дослідженнях.

    Використання ІТ в політичному процесі здатне забезпечувати державним інститутам  можливість консультування з громадянами в найкоротші сроки.  В такому аспекті, найімовірніше, збільшується не тільки інтерес громадян до політики, але й, як наслідок, активна участь мас у політичних процесах. Сьогодні політична влада без нових інформаційних технологій  не може існувати. Саме ефективна інформаційно - комунікаційна політична конкуренція є визначальним фактором у завоюванні та зберіганні політичної влади в сучасному суспільстві.

    Комп'ютерні технології використовуються і в діяльності парламенту різних держав – США, Великобританії, Швейцарії та інших, а також  в Україні. Алгоритм використання ІТ виражається шляхом реєстрації депутатів, електронного голосування, доступу до світових бібліотечних центрів і довідкових баз даних при розробці, експертизі, прийнятті законів, рішень;  у контролі за їх виконанням, отримання за допомогою факс-модемів електронних версій книг, газет, документів, прогнозуванні участі фракцій і лобістських угруповань в проходженні тих чи інших законопроектів (США, Великобританія), у  комп'ютерній видавничій системі, обробці виступів депутатів та інформації від виборців, зв'язку з регіонами, електронній пошті та т.д.

   На сьогоднішній день інформація є базисом для політичних явищ. В результаті наявності або відсутності належної інформації суб'єкт може набути або втратити владу, можливості впливу, реалізації своїх інтересів у політичній сфері. Інформація є механізмом, що забезпечує цілеспрямовані дії суб'єктів, а її накопичення дозволяє здійснювати корекцію поведінки суб'єктів та інститутів влади [1].

     У контексті сучасних тенденцій інформація передається, зберігається і обробляється за допомогою інформаційних технологій.

    Інформаційні технології проникають в усі сфери суспільного життя, але найбільш помітно їх вплив у політиці. В останні роки суспільно-політичний лексикон збагатився поняттями «електронний уряд», «кіберполітіка», «кібердемократія», «цифрова (дигітальная) демократія», «комунікаційна демократія», «електронне громадянство» та ін. Активно проникаючи в сферу політики, нові інформаційні технології не тільки якісно видозмінили старі уявлення, установки, стереотипи, але й створили  нові форми поведінки та  моделі взаємовідносин між політичними інститутами та індивідами.

     Політологія - це наука, яка ґрунтується на аналізі, моделюванні, прогнозі. Інормаційні технології є невід'ємною складовою політологічного знання. Застосування комп'ютерних технологій в прикладної політології є прогресивним кроком у політологічній науці. Слід зазначити, що інформаційні технології позбавляють одноманітності в роботі політолога і суттєво полегшують процес. За допомогою ІТ з'являється можливість зменшити витрати на організацію наукових досліджень, обробку та аналіз отриманих даних. Мережа Інтернет є джерелом і сховищем інформації, якою може скористатися учений в політичних дослідженнях. Разом із цим, можлива публікація результатів роботи політолога. Інформаційні технології є каталізатором в отриманні достовірних даних прикладних досліджень [2].

     Нові технічні засоби і прийоми в політичному процесі можуть бути використані для проведення опитувань громадської думки з «моментальним» підбиттям їх результатів. Такі опитування мають більш високу результативність, оскільки характеризуються мобільністю і безконтактністю між дослідником  та респондентом, що позбавляє суб'єктивних факторів та ангажованості. Подібний досвід був в таких країнах, як Норвегія, Швейцарія, Німеччина.

     У динамічно умовах сучасного суспільства зростає потреба в ефективному інструменті аналізу та прогнозування в соціально-політичній сфері.

Все це спонукало дослідників шукати можливості формалізації методів вивчення реальних взаємозв'язків, що визначають соціально-політичний розвиток, перекладання його на мову суворих логічних, а потім математичних символів. У підсумку виникають математичні конструкції, з тією чи іншою мірою достовірності, що описують реальні процеси.        Застосування сучасних ЕОМ дозволяє розраховувати можливі варіанти розвитку подій під впливом різного роду умов, давати політологічний прогноз. Розглядаючи питання використання комп'ютерного моделювання соціально-політичних процесів, слід чітко уявляти, що математична модель, формалізуючи соціально-політичні явища, структури і процеси, вже по своїм вихідним установкам спрощує реальну дійсність. У застосовуванні математичної моделі, як правило, використовуються або функціональні, або кореляційні зв'язки, а не причинно-наслідкові відносини. Тому математичне моделювання може розглядатися як проміжний етап соціально-політичного аналізу.

     Тим не менш, комп'ютерне моделювання знаходить все більш широке застосування в прикладних дослідженнях. Область застосування комп'ютерного моделювання для вивчення і прогнозування процесів, що протікають в соціально-політичній сфері, досить широка. Це виявлення реальних структурних елементів середовища, що впливають на розвиток політичної ситуації, оцінка можливих варіантів розвитку подій і ризику в результаті передбачуваних дій суб'єкта політики і його потенційної соціальної опори, прогнозування результатів виборів і внесення коректив у хід виборчої компанії .

    Фахівцями були розроблені певні програми для різних контент- та івент- аналізів, які дозволяють дати узагальнену інформацію про політичний текстовий масив та  події. Серед них - Yoshikoder, CATRAC, DIMAR, Лекса, TextAnalyst та ін. На основі результатів за допомогою комп'ютерних програм дослідник створює характеристики і дає оцінку цим об'єктам дослідження [3].

      За допомогою ІТ можливий швидкий і ефективний кореляційний і синергетичний аналізи. Створення баз і банків даних також є важливим етапом у політологічному дослідженні, у якому неможливо обійтися без комп'ютерних технологій.

     Таким чином, наявність розвиненої інформаційної інфраструктури, що інтегрує всі рівні органів державного влади та управління, застосування ефективних засобів збору, систематизації, класифікації, передачі та зберігання великих обсягів інформації, сучасних технологій отримання і обробки даних, їх аналізу та моделювання є умова і показник ефективності політико - адміністративного управління. Разом з цим, безпосередньо в політологічній науці, зростає роль інформаційних технологій як інструменту проведення якісних досліджень. Розроблені програмні забезпечення дозволяють ефективно розглянути будь - які аспекти, що цікавлять політолога, тим самим допомагають у вирішенні можливих соціальних проблем, дають можливість проаналізувати політичні реалії і  спрогнозувати  подальший політичний розвиток.

1.     Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, 2014. – С. 388.

2.     Боришполец К.П. Методи політичних досліджень: навч. посібн. / К.П. Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 221 с.

3.     Алексеєв А.Н. Контент-аналіз, його задачі та засоби / А.Н. Алексеєв // Соціологія культури. – 2014. ‑ №6. – С. 15-19.

 

 

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2015 г.) Марічану М.Д. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ