ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Данильчик Ольга В’ячеславівна

студентка 5 курсу судово-адміністративного факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Захист інформації є основоположним аспектом громадської безпеки та економічної стабільності будь-якої держави. В нашій державі питанням захисту інформації та інформаційних ресурсів в різноманітних інформаційних системах суспільства приділяється достатньо, але потрібує постійного вдосконалення. В першу чергу, це стосується питань правового забезпечення, оскільки розвиток інформаційного суспільства вимагає постійної зміни та вдосконалення існуючого законодавства.

Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства характеризується зростаючою роллю його інформаційної сфери, яка є сукупністю інформаційних ресурсів та системоутворюючим чинником життя суспільства. Активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної та інших складових безпеки України.

Інформаційна безпека нашої держави – це стан захищеності життєво важливих інтересів громадян, суспільства і держави в інформаційній сфері.

Основними напрямками в сфері інформаційної безпеки є:

  • інформаційно-психологічний, який гарантує забезпечення конституційних прав і свобод людини, сприяє утвердженню загальнолюдських і національних моральних цінностей в інформаційному просторі;
  • технологічний, що відповідає за впровадження новітніх телекомунікаційних технологій та сприяє зростанню інформаційних ресурсів;
  • захист інформації, який забезпечує конфіденційність, цілісність та доступність інформації.

Для підтримання належного рівня національної безпеки в інформаційній сфері розроблена система правових норм, які регулюють відносини в цій сфері, формуються органи, які забезпечуються інформаційну безпеку та контролю за їх діяльністю.

Законодавчі акти та розроблених на їх базі нормативно-правові документів повинні забезпечувати ефективний нагляд за їх виконанням з боку правоохоронних органів та реалізацію судового захисту та відповідальності суб’єктів інформаційних відносин. До цієї системи можна віднести і морально-етичні норми поведінки, які склалися або складаються в інформаційному суспільстві [1, С. 44].

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки на сьогодні складають: Конституція України, Закони України «Про основи національної безпеки України», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та інші нормативно-правові акти.

Головним законодавчим документом є Конституція України. В ст. 17 якої визначено, що «захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу» [2].

Згідно чинного законодавства, інформаційна безпека є складової національної безпеки нашої країни [3].

Аналіз чинного законодавства показує, що багато нормативно-правових актів щодо забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах розвитку нашої країни втратили чинність, зокрема «Доктрина про інформаційну безпеку України», Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України» та ін.

Протягом останніх років в Україні мали місце неодноразові спроби реалізації комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення механізмів гарантування інформаційної безпеки. Однак, їхнє впровадження не ліквідувало загроз інформаційній безпеці, тому її система потребує нагального перегляду та вдосконалення.

Тому зараз необхідно сформувати нову, науково обґрунтовану систему інформаційної безпеки, яка повинна діяти не тільки на державному рівні, але й забезпечувати функціонування приватних організацій, окремих юридичних та фізичних осіб.

Основними загрозами інформаційної безпеки України є комп’ютерна злочинність, поширення недостовірної інформації, обмеження прав доступу до інформації тощо. Однак, законодавча база цих питань ще далека від досконалості.

Необхідно на законодавчому рівні розробити низку нормативно-правових актів, що стануть основою щодо забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах розбудови інформаційного суспільства.

Нормами вітчизняного законодавства не визначені стандарти та вимоги, способи та заходи щодо створення в державі цілісної системи національної інформаційної безпеки. Ця проблема є головної у питаннях забезпечення інформаційної безпеки країни. Система має стати системо утворюючим чинником для більш ефективної реалізації державної інформаційної політики, надійної протидії деструктивному іноземному інформаційному впливу та інформаційним загрозам у цілому [4].

Отже, потрібно розробити закон, який буде регулювати забезпечення інформаційної безпеки України та, детально переглянути нормативно-правову базу цієї сфери. Потрібно вжитті ряд заходів, які будуть спрямовані на удосконалення нормативно-правової бази щодо інформаційної безпеки.

Список використаної літератури:

1.  Логінова Н. І. Правовий захист інформації: навч. посіб. / Н. І. Логінова, Р. Р. Дробожур. – Одеса: Фенікс, 2015. – 264 с.
2.  Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
3.  Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – ст.351.
4.  Левченко О. В. Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки України:  стан та шляхи вирішення проблем [Електронний ресурс]: – режим доступу:   http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/4075/ zhups_2014_3_30.pdf

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2016 г.) Данильчик О.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ