ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИМИ ПРОГРАМНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 
 
Траченко Вікторія Валеріївна
 
студентка 2 курсу факультету правової політології та соціології 
Національного університету «Одеська юридична академія»
 
В наш час комп’ютерні технології посідають чи не найперше місце в житті людини. Комп'ютери проникли у всі сфери суспільного життя, починаючи від початкової освіти і до вивчення технологій, отримання знань про нові види матерії, які поки невідомі людству. Застосування комп'ютерних технологій спрощує процес обробки та аналізу даних соціологічних досліджень. Він застосовується також для навчання студентів-соціологів в вищих навчальних закладах. Тому, тема роботи досить актуальна на теперішній час та не до кінця досліджена.
 
Нині і в соціологічній науці широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології, а саме набори спеціальних програм для обробки соціологічної інформації. Однією з найдосконаліших і найпоширеніших програм, які використовуються для перевірки статичних даних є SPSS – (англ. «Statistical Package for the Social Sciences» – «статистичний пакет для соціальних наук») – комп'ютерна програма для статистичної обробки даних, один з лідерів ринку в області комерційних статистичних продуктів, призначених для проведення прикладних досліджень в соціальних науках. На думку деяких авторів, SPSS «займає провідне становище серед програм, призначених для статистичної обробки інформації» [1, с. 9].
 
Пакет містить всі основні розділи аналізу даних і в багатьох зарубіжних і вітчизняних університетах є базовим для викладання аналізу даних студентам гуманітарного спрямування. 
 
У 2009 році компанія SPSS святкувала ребрендинг свого статистичного пакету, який тепер став називатися PASW Statistics (Predictive Analytics SoftWare). 29 липня 2009 року компанія SPSS оголосила про те, що вона купується фірмою IBM. Необхідно відзначити, що практично щорічно випускається нова версія SPSS, постійно змінюється дизайн, з'являються нові програми і можливості роботи з пакетом. Більшість статистичних пакетів забезпечено такими ж основними методами, мають аналогічну структуру даних, тому освоєння SPSS дає належні навики, корисний для комп'ютерного аналізу даних в цілому [2].
 
На відміну від комплексу Обробки Соціологічних Анкет (ОСА) та EXCEL, які теж використовуються в соціології, SPSS здатен обробляти значно більшу кількість видів інформації [2]. Простіший у використанні, на противагу ОСА, а саме можливий швидкий перехід в різні діалогові вікна та транзит файлів різних форматів, і можливість збереження змінних і результатів аналізу в одному файлі, що забезпечує компактність, і значно ширші можливості, які не обмежені анкетами на відміну від ОСА. EXCEL же містить набагато менше способів аналізу та обробки інформації, дещо одноманітний та не може впоратись зі значною кількістю інформації. Ще одною перевагою SPSS є те, що він здатен обробляти, фіксувати і аналізувати ту інформацію, яка була представлена в ОСА та EXCEL, і формати файлу не стоять у нього на заваді. В SPSS інформація зберігається і редагується в редакторі даних, його вікно відкривається автоматично, коли завантажується SPSS. Цей редактор містить два листи – Data View й Variable View.  Лист Variable View містить опис усіх змінних, в ОСА аналогом виступає паспорт масиву анкет, в EXCEL ж такої процедури не передбачено, тому кодування інформації потрібно робити вручну. Лист Data View містить закодовані варіанти відповідей респондентів, що в принципі нічим не відрізняється від таблиць EXCEL чи ОСА. 
 
SPSS є більш придатною програмою для глибокого статистичного аналізу. Однак, якщо дослідження проводитися на малих вибірках і носить скоріше якісний характер, то Excel надає можливість швидкої роботи з невеликими обсягами даних, в тому числі і можливість графічного представлення по суті якісних даних. [3]
Пакет включає в себе команди визначення даних, перетворення даних, команди вибору об'єктів. У ньому реалізовані такі методи статистичної обробки інформації: сумарні статистики по окремим змінним; частоти, сумарна статистика і графіки для довільного числа змінних; побудова N-мірних таблиць спряженості і отримання заходів зв'язку; середні, стандартні відхилення і суми по групах; дисперсійний аналіз і множинні порівняння; кореляційний аналіз; дискримінантний аналіз; однофакторний дисперсійний аналіз; загальна лінійна модель дисперсійного аналізу (GLM); факторний аналіз; кластерний аналіз; ієрархічний кластерний аналіз; ієрархічний лог-лінійний аналіз; багатовимірний  дисперсійний аналіз; непараметричні тести; множинна регресія; методи оптимального шкалювання [4].
 
Отже, все те, що раніше потрібно було розраховувати за допомогою набору великих функцій і формул, зараз можна прорахувати за допомогою спеціальної програми, що значно економить час та скорочує можливість помилки. SPSS є найпоширенішою програмою для обробки статистичної інформації. Освоєння навичок використання аналітичних процедур, пропонованих в SPSS дає користувачу ефективніше, чіткіше й адекватніше розуміння суті і специфіки дослідницького процесу в тій чи іншій галузі соціальних наук. Співвіднесеність SPSS з соціологією розширює розгляд різноманіття аналітичних можливостей самого пакета прикладних програм. Впровадження новітніх інформаційних технологій в гуманітарні науки (зокрема - в соціологію) сприяє розробці принципово нових видів та вдосконалення соціологічного інструментарію і методик роботи з результатами досліджень. 
 
Список використаної літератури:
1. Пациорковский В. В. SPSS для социологов. Учебное пособие. [Текст] / В. М. Пациорковский— М.: ИСЭПН РАН, 2005. — С. 9.
2. Учебник по SPSS. Иллюстрированный самоучитель по SPSS [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.learnspss.ru/handbooks.htm.
3. Бююль А./ SPSS: Искусство обработки информации / А. Бююль, П. Цёфель – М. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/369399/.
Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2016 г.) Траченко В.В. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИМИ ПРОГРАМНИМИ КОМПЛЕКСАМИ