РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Єфремова В. С.

студентка 1-го курсу магістратури судово-адміністративного факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Еволюція суспільства і держави та існування людства взагалі нерозривно пов’язано з інформацією. Ще Натан Маєр фон Ротшильд казав: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» і, дійсно, з цим твердженням неможливо не погодитись. Розвиток засобів збору, обробки та передачі інформації містив події, які приводили до інформаційних революцій. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) мають значний вплив на суспільство і цей вплив з роками тільки зростає.

Сучасні ІКТ увібрали в себе величезні досягнення в різних сферах життєдіяльності людини, зокрема в науці, технікі, медицині,  освіті, економіці тощо. Виробництво, транспорт, банки, ЗМІ, сервіс, навчальні процеси та нарешті, Інтернет – неможливо уявити без ІКТ. Інформаційна насиченість не тільки змінила світ до найкращого, а й створила нові проблеми, які раніше не можна було передбачити. Сучасне суспільство не просто наповнене, а перенасичено інформацією. З одного боку, це позитивно, а з іншого – все легше заплутатися в потоках повідомлень, все легше маніпулювати громадською думкою [1].

За кілька останніх років соціальні мережі, такі як Fасеbооk, Twіttеr,  Іnstаgrаm та інші заполонили наш. За даними експертів, кількість користувачів соціальних мереж перевищує населення деяких держав. Згідно із опитуванням проведеним у Англії, 45% підлітків віком від 11 до 18 років заявили, що у віртуальному середовище вони почуваються щасливішими, ніж в реальному житті [2].

На сьогодні, не існує сфери суспільного життя, в якій ще не використовуються ІКТ. Мережа інтернет є однією з головних технічних характеристик інформаційної економіки та платформою для нових способів ведення бізнесу, надання урядом державних послуг в режимі онлайн та забезпечення можливостей безперервного електронного навчання.

Подальше впровадження цифрових технологій буде мати значний вплив на суспільство, а саме:

  • початковий спад продуктивності та затримка виграшу продуктивності від упровадження нових технологій;
  • скорочення персоналу, а отже технологічне безробіття;
  • зростаючі відмінності в розподілі доходів, які мають тимчасовий характер до моменту, коли пропозиція робочої сили наздожене нові вимоги до кваліфікації персоналу;
  • значні зміни в регіональній структурі розміщення продуктивних сил, необхідній освіті та кваліфікаціях персоналу, інфраструктурі, нормах і правилах (інтелектуальна власність, антимонопольне законодавство тощо), способі життя.

Вигодою для сучасного суспільства від цифрової революції є забезпечення кращого та дешевшого доступу до знань та інформації, що прискорює здійснення бізнес-процесів, знижує їх вартість та збільшує вигоду споживачів [3].

Швидке збільшення значення інформації та електронних послуг, спонукає до інформаційної економіки. Розвиток суспільства в інформаційній економіці зазнає змін, тому що відбуваються зміни в інфраструктурі та технологіях. Через те що основним продуктом інформаційної економіки є інтелектуальні послуги та наукомісткі товари, найбільшу цінність становлять інформація та знання, на основі яких розвиваються ІКТ.

Впровадження ІКТ у освітні процеси значно підвищує рівень освіти. Для візуалізації навчального матеріалу широко застосовуються мультимедійні презентації, що дають змогу викладати навчальний матеріал через зображення та схеми, які набагато легше засвоюються. Зараз дуже широко використовується система електронних підручників. Якщо спочатку вони були розроблені для спрощення та удосконалення дистанційної освіти, то зараз їх сфера застосування значно розширилась й на традиційну освіту. Електронні підручники стали частиною Електронних бібліотек, що розширило доступ до наукових матеріалів всіх бажаючих. За останні роки розвинулася сфера впровадження систем дистанційної освіти у різних навчальних закладах, що дозволяє забезпечити рівноправну можливість отримання освіти для всіх категорій громадян. В першу чергу, ще актуально для осіб, які фізично не можуть дістатися до навчального закладу, отримати знання.

Отже, ІКТ набули дуже важливого для нас значення та стали невід’ємною частиною нашого життя. Сучасне суспільство не зможе існувати без них. Навіть фахівцям складно уявити масштаби розвитку ІКТ на найближчі 50-100 років. Але питання про позитивність чи негативність цих змін залишається відкритим.

Список використаної літератури:

  1. Мало бути поінформованим, треба вміти критично читати медіа: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.volynnews.com/news/society/malo-buty-poinformovanym-treba-vmity-krytychno-chytaty-media/.
  2. Соціальні мережі: реальні загрози віртуального світу: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ogo.ua/articles/view/2011-02-23/26490.html/
  3. Шарпіта В. С., Іванченко Н. О. Особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у сучасних умовах української економіки / В. C. Шарпіта, Н. О. Іванченко // Економіка і суспільство. – Вип. 10. – 2017. – С. 911–915.

Науковий керівник: доцент Логінова Н. І.

 

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции "Информатизация общества: проблемы и перспективы" (2018 г.) Єфремова В. С. РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА