ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Логінова Н. І.

 кандидат педагогічних наук, доцент,
в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій
Національного університету «Одеська юридична академія»

Одним з пріоритетних напрямів вищої освіти є підготовка фахівця, який прагне до самоосвіти та саморозвитку. У зв’язку з цим одним з актуальних питань щодо організації освітнього процесу вищого навчального закладу стає якісна організація самостійної роботи студентів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Для якісної організації самостійної роботи студентів необхідно використовувати інформаційне середовище навчання, що є сукупністю навчальних матеріалів, засобів підтримки освітнього процесу, представлених в електронному вигляді з урахуванням трансформації педагогічних принципів в ІКТ, а також засоби, методи та форми комунікації між студентами та викладачами.

За допомогою ІКТ для організації самостійної роботи студентів  реалізується електронне навчання через мережу інтернет. До якого відносяться:

  • самостійна робота з навчальними матеріалами, розміщеними на навчальних сайтах, з використанням мобільних гаджетів та персональних комп’ютерів;
  • можливість дистанційної взаємодії та отримання он-лайн консультацій у викладача через мережу інтернет;
  • використання соціальних мереж для взаємного спілкування;
  • навчальні інтернет-ресурси тощо.

Використання електронного навчання дозволяє організовувати самостійну роботу студентів, індивідуальну підтримку викладачами навчальної діяльності студентів і групову роботу.

Реалізація електронного навчання здійснюється за допомогою систем управління навчанням LMS (Learning Management Systems).

Серед сучасних систем управління навчанням LMS, які дозволяють ефективно доповнювати традиційне навчання електронним, найбільш поширеною є система управлінням навчання Moodle.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) –  модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, що є інструментальним середовищем для розробки освітніх он-лайн курсів і веб-сайтів [1].

В системі Moodle передбачено наступні формату курсу:

  • щотижневий – дозволяє розподіляти засоби навчання по розділах, що утворені тижнями, протягом яких передбачено вивчення курсу;
  • тематичний – складається з тематичних розділів, в які можна додавати різні елементи курсу;
  • соціальний – складається з теми одного форуму і використовується для навчання у вільній формі.

Для кожного курсу застосовуються індивідуальні налаштування. Кожен курс складається з блоків, які збільшують функціональність і простоту використання системи. За замовчуванням, в курсах налаштовані блоки форумів, новин, календар, останні події та ін.

Ресурс курсу – це інформаційний ресурс, що містить навчальні матеріали, які викладачі розміщують на сторінках курсу. Ресурси відображаються у вигляді гіперпосилань. В системі використовуються статичні та інтерактивні ресурси.

Статичні ресурси застосовуються для розміщення теоретичних матеріалів. До них відносяться:

Книга – багатосторінковий елемент для відображення навчального матеріалу, який може бути представлений у вигляді глав тексту, до яких  можна додати флеш-ролики та інші мультимедійні ресурси.

Гіперпосилання – використовується для розміщення в курсі посилань на Інтернет-ресурси для швидкого доступу до інформаційного ресурсу з дисципліни, що економить час студентів на пошук інформації.

Пояснення надають можливість вставляти текст, зображення і мультимедіа на сторінці курсу між посиланнями на інші ресурси та елементи курсу.

За допомогою вбудованого текстового редактору можна створити веб-сторінку, на якої розміщують текст, зображення, звук, відео та ін. Сторінка робить ресурс курсу більш доступним для користувачів мобільних пристроїв і є легко обновлюваним.

Файл дозволяє розміщувати в курсі будь-яку інформацію, представлену у вигляді файлів, які студенти можуть завантажувати для подальшої роботи.

Широкі можливості для комунікації – це одна з сильних сторін системи управління навчанням Moodle. Система підтримує обмін файлами будь-яких форматів – як між викладачами, так і між самими студентами.

Для активізації студентів при вивченні курсу використовуються різні інтерактивні елементи, що призначені для спілкування, індивідуальної роботи, роботи в групах, самоконтролю та ін. Для колективного обговорення навчальних питань, розвитку мислення і комунікативних навичок використовуються інтерактивні елементи: форум, чат, повідомлення [2].

Форум дозволяє організувати спілкування учасників навчального курсу, служить для розвитку комунікативних навичок. У системі використовуються різні типи форумів, які дозволяють сформулювати тему обговорення та отримувати відповіді студентів на запитання. Причому можна налаштувати форум таким чином, щоб студент побачив відповіді інших, тільки після своєї відповіді. Для кожного повідомлення можна виставляти оцінки за заздалегідь визначеною шкалою. Форуми зручно використовувати для проведення семінарів та консультацій. Можливість мережевого спілкування та спільної роботи з обговорення певних тем дає можливість студентам самим брати участь у формуванні завдань та постановці питань. Цей вид навчальної діяльності дозволяє перевірити здатність студентів творчо використовувати отримані знання, вміння та навички в різних ситуаціях, а також створювати нові способи та підходи для їх реалізації, що сприяє формуванню професійної компетенції.

Чат дозволяє учасникам навчального процесу в режимі реального часу спілкуватися, обговорювати різні теми та радитися з виконання завдань. Чат використовують для колективного рішення творчого завдання в режимі реального часу.

Обмін повідомленнями – це елемент інтерактивного навчання в режимі оф-лайн. У системі можна читати та відправляти повідомлення, які зручну використовувати для консультацій з викладачами.

Для спільного навчання в системі Moodle є ряд інтерактивних елементів таких, як: wiki, глосарій, семінари та бази даних. При використанні цих елементів у навчальному процесі кожен студент висуває свої ідеї, вчиться аналізувати, шукати застосування нових ідей та ін.

Wiki – дозволяють учасникам курсу створювати і редагувати веб-сторінки з навчальним матеріалом для одного студента або групи. Wiki мають безліч застосувань: можна редагувати колективно елементи курсу, створювати нові засоби навчання, аналогам яких немає в традиційному навчанні. Це дозволяє залучати студентів для написання статей, рефератів, наукових робіт.

Глосарій – інтерактивний елемент для створення та підтримки різних списків визначень, тлумачень слів. Відмінність глосарію від традиційного словника полягає в тому, що глосарій може послідовно створюватися студентами протягом усього періоду навчання. Дізнавшись нове поняття, студент створює словникову статтю, визначає і описує поняття чи термін. Інші учасники курсу можуть прокоментувати статтю, запропонувати свої варіанти визначення.

Семінар – інтерактивний елемент для створення середовища спілкування та контролю. На першому етапі учасники навчального процесу виступають зі своїми повідомленнями на певну тему. На другому, оцінюють всі виступи. Для оцінки викладач задає систему критеріїв. Підсумкова оцінка включає в себе суму оцінок викладача, доповідача та всіх учасників семінару.

Інтерактивні інструменти для оцінювання та контролю отриманих знань: анкета, завдання, лекція, опитування і тест.

Анкета – цей елемент дозволяє створити різні типи анкет для оцінювання та стимулювання навчання в навчальних курсах. Анкети можна використовувати для збору даних, які допоможуть краще пізнати студентів і, відповідно, поліпшити процес навчання.

Завдання – елемент, за допомогою якого викладач може зібрати роботи, оцініть їх і написати відгук. Результатом виконання завдання є відповідь у вигляді файлів та у вигляді тексту.

Лекція – дозволяє поетапно організувати заняття за допомогою викладу теоретичного матеріалу та контрольних запитань. У разі вірної відповіді на першому етапі, студент переходить на наступний етап вивчення лекції. При невірній відповіді студенту надається можливість пройти теоретичний матеріал ще раз.

Опитування – призначено для швидкого опитування студентів в процесі вивчення певної проблеми та може буті використано на початку вивчення дисципліні для визначення рівня підготовленості студентів.

Тест – один з головних елементів системи управління навчанням, оскільки організація контролю рівня знань є однією їх невід’ємних складових процесу навчання. У модулі тестів передбачені питання різних типів. Можна задавати для кожного тесту різний набір налаштувань, генерувати завдання та створювати набори однотипних завдань. Автоматичне оцінювання результатів тестувань дозволяє контролювати самостійне навчання та проводити контроль отриманих знань.

Отже, існуючи ресурси та елементи курсу в системі управління навчанням Moodle надають великі можливості для організації самостійної роботи студенті мають низку переваг над традиційними формами та методами навчання. Вони надають можливість персоналізувати навчання, забезпечити індивідуальні підхід до кожного студента. За допомогою ІКТ можна інтенсифікувати процес навчання за рахунок зручності та наочності викладу навчального матеріалу, а також швидкого пошуку необхідної інформації.

 Впровадження ІКТ дозволяють організувати самостійну роботу студентів на якісно новому рівні. Однак при цьому слід дотримуватися принципу розумного поєднання інтерактивних методів і засобів, оскільки, незважаючи на досить широкі можливості та переваги, ІКТ все ж не можуть повністю замінити викладача.

Список використаної літератури:

  1. William H. Rice IV. Moodle E-Learning Course Development. – Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2006. – P. 21.
  2. Перспективы использования систем управления обучением (на примере LCMS Moodle). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: wiki.saripkro.ru/index.php/Обсуждение_участника:Demon. – Назва з екрану.

 

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции "Информатизация общества: проблемы и перспективы" (2018 г.) Логінова Н. І. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ