ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Вінницька М. І.

студентка 1-го курсу магістратури судово-адміністративного факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

У всьому світі міжнародною спільнотою визнано, що корупція – це глобальна проблема. В Україні корупцією вражено більшість сфер суспільства та держави, що надзвичайно негативно впливає на політичні, соціально-економічні, правові цінності. Також корупція породжує соціальну напругу, безсилля, беззахисність, відчуття обману й розчарування громадян до органів державної влади. Щоб подолати корупцію необхідна комплексна система заходів запобігання і протидії цьому явищу.

Доступ до інформації є важливою передумовою для запобігання, виявлення і припинення корупції. Інформаційні заходи, об’єднують механізми забезпечення доступу до інформації та інформування населення про корупційні діяння публічних службовців і посадових осіб. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес: відомості про використання публічних коштів, розпорядження державним, комунальним майном, особисті доходи та майно, видатки та зобов’язання фінансового характеру публічних службовців [1].

Забезпечивши відкритість і прозорість діяльності органів публічної влади, держава вирішує надзвичайно важливі завдання: повертає довіру громадян до офіційної влади, створює сприятливі умови для подолання корупції, гарантує і реалізує інформаційні права громадян [2].

Принцип інформаційної відкритості сприяє реалізації публічного та громадського контролю за діяльністю органів влади. Органи державної влади і місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства відіграють важливу роль у виявленні випадків покарання за корупційні діяння, в інформуванні громадськості про наслідки і загрози корупції. Зменшити рівень і масштаби корупції можливо безпосередньо із залученням та участю інститутів громадянського суспільства, оскільки населення має бути зацікавлене у подоланні цього негативного явища. Участь громадян у протидії корупції рекомендується закріплювати за допомогою таких засобів як посилення прозорості та сприяння входження населення в процеси прийняття державних рішень, забезпечення для населення доступу до публічної інформації, проведення ефективних заходів з інформування, здатних створити атмосферу нетерпимості по відношенню до корупції, здійснення програм публічної освіти, включаючи освітні програми і проведення різноманітних заходів в школах, університетах, в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, які сприяють опублікуванні та поширенні інформації про корупцію. Важливим завданням інформаційної складової у запобіганні і протидії корупції є підвищення рівня правової культури і правосвідомості, правової освіти населення, – подолання в суспільстві і державі таких негативних явищ як конфлікт інтересів, фаворитизм, кумівство, тощо [3].

 Особлива роль в інформуванні про наслідки корупції відводиться засобам масової інформації. Висвітлення через засоби масової інформації фактів про будь-які прояви корупції є дієвим інструментарієм і сигналом для населення країни. Практично в усіх європейських державах засоби масової інформації виступають одним із найпотужніших антикорупційних соціальних інститутів: встановлення і оприлюднення журналістами фактів зловживання владою державних чиновників здебільшого стає початком кінця їх кар’єри. Вітчизняні ж засоби масової інформації мають здійснювати інформування про відношення і сприйняття суспільством заходів щодо проведення антикорупційних реформ, про негативний вплив корупції, що руйнує авторитет держави, порушення особистих прав та економічних свобод громадян, про застосування антикорупційних правових норм до конкретних публічних службовців чи посадовців, про ефективність заходів і методів, які спрямовані на кінцеве подолання корупції в державних структурах і суспільстві. Отже, узагальнюючи вищесказане, можна цілком погодитись з тим, що інформаційні заходи відіграють важливу роль у запобіганні і протидії корупції.

Дотримання вимог законодавства про доступ до інформації не лише гарантує і реалізує інформаційні права, але й забезпечує відкритість і прозорість суб’єктів владних повноважень, сприяє реалізації публічного і громадського контролю за діяльністю органів влади. Інформування населення як спосіб боротьби із корупцією здійснюється шляхом висвітлення інформації, насамперед, засобами масової інформації про загрози і наслідки корупційних діянь публічних службовців і посадових осіб, про ефективність антикорупційних заходів і механізмів, які спрямовані на кінцеве подолання цього явища.

Список використаної літератури:

  1. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: httр://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/1699-18.
  2. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики. Монографія. Автори: С. В. Дрьомов, Ю. Г. Кальниш (керівник авторського проекту), Д. Б. Клименко, Г. О. Усатий, Л. М. Усаченко; за ред. Ю. Г. Кальниша. – К.: ДП. «НВЦ «Пріоритети»». – 2010. – 88 с.
  3. Іщенко М. П. Зростання ролі державних і громадських інституцій у протидії корупції // Наукове видання «Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку державної служби та запобігання корупції в Україні. Збірник матеріалів науково-практичного семінару 25 березня 2010 року; за ред. професора М. П. Іщенка. – С. 21–25.

Науковий керівник: доцент Логінова Н.І.

 

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции "Информатизация общества: проблемы и перспективы" (2018 г.) Вінницька М. І. ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ