ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ BANKID: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Гула В. П.

студент 1-го курсу магістратури судово-адміністративного факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

BankID – електронна система для підтвердження особистих даних особи. Цей сервіс надає можливість віддалено, без особистого візиту підтвердити особистість людини з допомогою даних, які були надані обслуговуючому банку. Система BankID забезпечує високий ступінь захисту інформації, тому клієнти можуть бути впевнені в безпечності передачі даних, оскільки інформація, що передається, повністю захищена. BankID надає громадянину можливість отримати будь-яку адміністративну послугує за допомогою верифікації користувача через Інтернет.

У 2016 році Кабінетом Міністрів України було затверджено Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки [1], згідно з якою належна якість електронних послуг є однієї з проблем системи державного управління. Тому пріоритетом розвитку державного управління перевід адміністративних послуг в електронний
вигляд. Реалізація зазначеної Стратегії передбачає створення умов для забезпечення надання адміністративних послуг в електронному вигляді з урахуванням стадій розвитку електронних адміністративних послуг, визначених методикою Індексу розвитку електронного урядування ООН.

У рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом наша країна повинна забезпечити комплексний розвиток електронного урядування відповідно до європейських вимог.

З метою створення та впровадження ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб громадян, вдосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку країни на період до 2020 року у вересні 2017 року схвалено Концепцію розвитку електронного урядування в Україні [2], якою передбачено:

  • модернізацію публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
  • модернізацію державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
  • управління розвитком електронного урядування.

Важливу роль в вирішенні цих напрямів відіграє Національний банк України, який забезпечує функціонування єдиної платформи надання адміністративних послуг на базі Єдиного державного порталу адміністративних послуг згідно з Положенням «Про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України». Ці положення встановлюють порядок функціонування Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID, здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів з метою отримання ними адміністративних послуг на Єдиному державному порталі адміністративних послуг або від суб'єктів надання адміністративних послуг та доступу користувачів до інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів. А також визначають умови щодо захисту та обміну інформацією, порядок ведення статистики роботи абонентів в системі BankID.

У системі BankID передбачено три функціональні рівні структури: центральний вузол системи, абонентські вузли і користувачі системи. Крім того, системою визначено функції її служб та адміністративних вузлів, умови та порядок підключення абонентів до системи BankID, а також гарантії та порядок вирішення спорів.

Нормативна база щодо надання адміністративних послуг в електронному вигляді включає: Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року № 5203-VI, який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг та Постанову Кабінету Міністрів України «Про порядок ведення Єдиного державного порталу надання адміністративних послуг» від 3 січня 2013 року № 13, який регулює призначення, визначає наповнення Порталу та вимоги до захисту інформації, розміщеної на Порталі.

З метою врегулювання відносин у сфері надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації був прийнятий Закон України «Про електронні довірчі послуги» [3], який набирає чинності 7 листопада 2018 року. Цей Закон визначає організаційно-правові засади надання електронних довірчих послуг (у тому числі транскордонних), права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також засади здійснення електронної ідентифікації. Документ вводить такі інструменти адміністрування: електронну ідентифікацію через системи BankID та MobileID; електронна підпис; електронна печатка; електронна позначка часу; електронна доставка. Закон визначає систему органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Прийняття цього нормативно-правового акту спрямовано на гармонізацію українського законодавства з європейським у частині електронної ідентифікації і довірчих послуг для електронних транзакцій [4].

Передбачається, що електронна ідентифікація здійснюватиметься за допомогою засобів електронної ідентифікації, які встановлюють різні рівні довіри до засобів, що використовуються в них.

Список використаної літератури:

  1. Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ ru/474-2016-р.
  2. Концепція розвитку електронного урядування в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124.
  3. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 №2155-19. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2155-19.
  4. Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України 30.08.2016 № 378. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0378500-16.

Науковий керівник: доцент Логінова Н. І.