ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Чорнобровкіна Ю. В.

студентка 1-го курсу магістратури судово-адміністративного факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

Державне управління являє собою поліаспектну діяльність щодо реалізації державної влади з метою забезпечення належних умов життєдіяльності громадянського суспільства. Органи публічної влади у своїй діяльності використовують широкий спектр методів і засобів, які вони адаптують відповідно до сучасної правової дійсності. За останні роки державне управління зазнало трансформації, зумовленої прискореним розвитком інформаційного суспільства та впровадження в усі сфери суспільного життя інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні неможливо уявити діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування без використання Інтернет-ресурсів та розгалужених інформаційних комунікацій. Електронне урядування є найбільш ефективним механізмом взаємодії публічної влади і громадянського суспільства, який створює умови для здійснення громадянами контролю за діяльністю органів публічної влади, а також надання громадянам адміністративних послуг.

Електронне урядування в Україні було офіційно задекларовано у Концепції розвитку електронного урядування в Україні 2010 року і було визначено як форму організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Сьогодні нормативною основою здійснення електронного урядування є нова Концепція розвитку електронного урядування в Україні від 20 вересня 2017 року, передбачена на період до 2020 року, метою якої є комплексний розвиток електронного урядування відповідно до європейських вимог, просування ідеї реформування державного управління та децентралізації на базі широкого використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в усій країні.

Концепція розвитку електронного урядування в Україні визначає електронне урядування як форму організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.

Не заважаючи на те, що за результатами досліджень Департаменту ООН щодо розвитку електронного урядування Україна посіла лише 62 місце серед 193 країн, що свідчить про відставання від світових темпів розвитку електронного урядування, сьогодні можна спостерігати позитивні зрушення у розвитку цієї форми організації державного управління. Серед них популяризація централізованої системи подання електронної податкової звітності, надання адміністративних послуг, запровадження електронних закупок відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 31 квітня 2016 року, запровадження електронного декларування службовців, перехід до паспортів нового зразка у вигляді ID-карток.

Забезпечення ефективного розвитку електронного урядування пов’язані із визначенням напрямів розвитку у цій сфері. Існує необхідність вдосконалення нормативно-правової бази і наближення національних правових стандартів до європейських і світових. Для ефективного надання державних інтернет-послуг необхідно активно розширювати функціонал Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг (https://poslugy.gov.ua), що сприятиме якіснішому обслуговуванню громадян через єдине представництво. Сумісне функціонування інформаційних баз органів державної влади є передумовою забезпечення реалізації принципу одноразового введення інформації, передбаченого Концепцією розвитку електронного урядування в Україні. Необхідно сприяти розвитку електронної демократії в Україні, забезпечити громадянам можливість брати участь в управлінні державою, приймати політичні рішення шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Список використаної літератури:

  1. Концепція розвитку електронного урядування в Україні // Урядовий кур'єр від 27.09.2017. – № 181.
  2. Трофименко О. Г. Електронне врядування в Україні у контексті розвитку інформаційного суспільства / Трофименко О. Г., Логінова Н.І., Буката Л.М. // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. – Ужгород, 2016. – № 1. – C. 231 – 234. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2016/70.pdf.

Науковий керівник: доцент Трофименко О.Г.