ЩОДО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Іващук Інеса Миколаївна

студентка 1-го курсу факультету психології, політології та соціології
Національного університету «Одеська юридична академія»

Розвиток сучасного інформаційного суспільства тісно пов’язаний із вагомим впливом інформаційних технологій (ІТ) на соціальні відносини, підвищення культурного та освітнього рівня населення, процесами глобалізації, демократизацію життя. В той самий час повсюдне застосування ІТ створює інформаційне поле як підґрунтя для ефективного інформаційного впливу на громадську думку і політичну свідомість.

Інформаційні технології – це увесь спектр засобів, механізмів, прийомів, що пов’язані з глобальним розширенням інформаційного простору, та їхній всюдисущий та невідворотний вплив на формування нових та зміну старих цінностей, традицій та форм поведінки [1, с. 43].

На сьогодні використання впливу ІТ на формування та маніпулювання суспільної громадської думки стає частиною політичних ігор.

Слід зазначити, що основними видами впливу на масову політичну свідомість є адміністративний, ідеологічно-психологічний та інформаційний. Серед них інформаційний вплив є, напевно, найпростішим та найефективнішим, оскільки здебільшого людина дізнається про світ не через власний досвід, а через інформаційні засоби. На сьогодні 80% інформації передається через пресу, радіо й телебачення [2].

Застосування для формування масової політичної свідомості інформаційного простору та засобів масової інформації (ЗМІ) як каналу політичного маніпулювання стало звичною практикою політиків. Варто зазначити, що стан масової політичної свідомості встановлюється у межах публічної сфери через посередництво інформаційного простору таким явищем, як громадська думка, яка уособлює в собі реальні та навіювані уявлення про дійсність.

Чимало політичних факторів шляхом постійного повторювання різних інформаційних потоків формують громадську думку, що є вагомим засобом у боротьбі різноманітних політичних сил за владу. ЗМІ у цій боротьбі застосовують різні ІТ, які, використовуючи вербальні та невербальні символи, опосередковано здійснюють вплив на широку аудиторію глядачів. При цьому об’єктом прямої дії вказаних засобів є не сама аудиторія, а мовець, повідомлення якого є авторитетними для населення. Поява всесвітньої мережі спростила цей процес та покращила можливості впливу ІТ на формування громадської думки [3, с. 130].

Варто відмітити, що ІТ можуть здійснювати формування громадської думки лише за наявності високого розвитку ЗМІ, які мають змогу поширювати «потрібну» інформацію серед широкого кола населення. Важливим фактом є те, що сучасні ЗМІ використовують не лише вербальні коди, а й мову слухових та зорових ефектів. Саме тому їхня дія не обмежена другою сигнальною системою, а й активно здійснює вплив і на першу, збуджуючи найглибші шари психіки, що відповідають за враження, інстинкти та безумовні життєві потреби.

Крім зазначених загальних прийомів політичного маніпулювання, існують й спеціальні, які використовуються за наявності необхідної для цього телекомунікації. Використовуючи всі переваги можливості використання візуальних та інтерактивних ефектів, спеціальні прийоми мають змогу змусити особу здійснити політичну дію без її власної згоди. Яскравим прикладом наведеного прийому є створення та оприлюднення телеканалами непривабливих ракурсів зображення політика шляхом монтажу. Також для прихованого впливу на громадську думку на телебаченні часто створюють шумні розважальні шоу, які завуальовано «проштовхують» потрібні позиції.

Крім того, існують й інші прийоми, зокрема лінгвістичного та мовного маніпулювання, які через використання евфемізмів, фразеологізмів та слів, що мають інші оцінювальні відтінки, формують громадську думку.

Разом з тим, слід відмітити, що можливість впливу ІТ є велика, проте її можна обмежити. Так, особистий досвід, рівень освіти, культури, соціальні зв’язки, моральні настанови значною мірою обмежують їхній плив. Однак, звертаючись до масової свідомості, пропаганда та вплив можуть видозмінювати найстійкіші шари психіки і в певний спосіб використовувати загальну систему цінностей, досвід і ті ж таки соціальні взаємозв’язки.

Підсумовуючи, варто зазначити, що однією з умов демократичності держави є вільність засобів масової інформації та відсутність цензури. Однак, вважаю, недоцільним перетворювати їх на вагомий елемент політичної гри, який коригуючи громадську думку, призводить до хибних змін політичного вибору звичайної людини.

Список використаної літератури:

  1. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства / Андрощук О.В., Кондратенко Ю.В., Головченко О.В. та ін. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. – 2014. – № 1(50). – С. 42–47.
  2. Ткачук В. Інформаційний вплив на політичну свідомість в умовах глобалізації / Валерія Ткачук // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2011. – № 1. – С. 224–228.
  3. Стефанчук У. Інформаційні технології та їх вплив на формування громадської думки в Україні / У. Стефанчук // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – № 20. – С. 129–133.
Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов V конференции (2017 г.) Іващук І. М. ЩОДО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ