Шийка А.В

студентка 2-го курсу факультету підготовки слідчих органів внутрішніх справ НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.т.н., доцент Задерейко О. В.

ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТ НА СОЦІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ЛЮДЕЙ

Інтернет-технології створюють умови для більш раннього в порівнянні з попереднім поколінням включення підлітка в соціальну діяльність. Звичайно, це можливо завдяки комп'ютеру - сучасному знаряддю для виконання різних дій. За допомогою мережі інтернет підліток може брати участь в економічній, культурній, політичній, науковій сфері життя суспільства. У цьому випадку у нього формуються властивості людини-діяча, у якої мислення пов'язано з дуже високим рівнем процесів моделювання, визначення мети, планування і контролю при «перекладі» практичної задачі на мову комп'ютерних технологій. Все це сприяє більш ранньому оволодінню соціальними видами діяльності підлітками, активно включеними в комп'ютеризовану діяльність.

Актуальність дослідження ресурсів мережі Інтернет як факторів, що роблять вплив на політичну активність молоді, обумовлена наступними обставинами:

По-перше, за останні роки багато держав, у тому числі і сучасна Україна, як пріоритетне завдання виділяють розробку і реалізацію концепцій і програм по переходу до інформаційного суспільства. Ця діяльність приймає різноманітну форму , але переслідує одну мету: увійти до числа лідерів світової спільноти. При цьому значущим соціально-політичним фактором на тлі технічного прогресу ставить мережу Інтернет [1].

По-друге, інформаційні технології надають двоякий вплив на сучасний політичний процес. З одного боку, спостерігається позитивна динаміка їх впливу на людину і суспільство, а з іншого, проявляються негативні тенденції, що відображають як складний характер взаємодії людини з новими комп'ютерними системами, так і спроби використовувати їх потенціал для маніпуляції суспільством [2].

По-третє, поступова активізація ролі молоді в житті суспільства призводить до конкурентної боротьби певних сил за вплив на молоде покоління громадян, як потенційних послідовників програмних дій певної політичної партії, руху. Одним з найпотужніших засобів такої боротьби виступають можливості мережі інтернет [3].

Надаючи розвиваючий вплив на інтелектуальні здібності людини, комп'ютеризована діяльність може пригнічувати сферу міжособистісної взаємодії, обмежуючи реальні соціальні контакти. Надмірне перебування за комп'ютером впливає на, труднощі у встановленні та підтримці міжособистісних відносин через особливості світосприйняття та пізнавальних процесів, обумовлених взаємодією з віртуальною реальністю комп'ютерних технологій, призводять до спрощення системи відносин «людина - людина» у підлітків, включених в комп'ютеризовану діяльність. В особистісному розвитку у них переважають характеристики людини - діяча і погано розвинені властивості людини - суб'єкта соціальних взаємин.

Вони менш інформовані про всі тонкощі людських взаємин, все, що відбувається схильні оцінювати логічно, раціонально, за допомогою розумових операцій, що не завжди прийнятно для міжособистісних відносин.

Нечітке усвідомлення компонентів емоційно-чуттєвої сфери при сприйнятті іншого свідчить про низький рівень заглибленості в дану сферу людського буття в цілому, виродження її регулятивної функції. В організації міжособистісної взаємодії, що є в підлітковому віці особливою умовою і основою набуття життєвого досвіду, знижується роль емоційно-чуттєвого компоненту.

Описані особливості свідомості досвідчених користувачів комп'ютерних технологій впливають на освоєння і розуміння ними соціально-нормативних відносин в цілому. Так, наприклад, змінюється статеворольовий компонент соціалізації, спілкування з однолітками, професійне самовизначення, вибір способів досягнення цілей індивідуального розвитку та інше. Нами виявлено, що у досвідчених користувачів комп'ютерних технологій сприйняття і розуміння іншої людини і взаємодія з ним підпорядковуються ціннісної орієнтації особистості на активне досягнення в діяльності, а у недосвідчених користувачів ціннісної орієнтації на продовження відносин. У ціннісному випадку образ іншого у досвідчених користувачів комп'ютерних технологій домінують ділові якості, орієнтація на успіх і досягнення, активність, інтелект, виступаючи основним регуляторами міжособистісних відносин, що виражається у формі їх чутливості до оцінки образу іншої, передусім, як суб'єкта-діяча політичної активності молоді.

Аналізуючи вплив мережевих інформаційних ресурсів на формування життєвих установок молоді, припускається розглядати Інтернет в якості специфічного середовища прояву суспільних відносин. У цьому середовищі представлені практично всі соціальні шари і вікові групи населення, тут знайшли втілення в тій, або іншій формі більшість видів діяльності суспільства (політична, фінансово-економічна, комерційна, освітня, культурна і т.д.), на основі спільності інтересів створюються численні "віртуальні" групи територіально відокремлених суб'єктів. У таких групах складається своя внутрішня соціальна ієрархія, з'являються формальні і неформальні лідери. Тут одержують розвиток невідомі раніше форми спілкування і взаємодії людей, йде процес формування особливої субкультури [4].

У кримінології проблема взаємодії особистості із соціальним середовищем, впливу середовища на протиправне поводження відноситься до числа центральних. Спостереження показують, що мережеве середовище, як і соціальне середовище в цілому, впливає на особистісні характеристики людей, соціально-психологічні характеристики представлених у ній груп, породжує відповідну мотивацію поведінки, обрання конкретних засобів досягнення цілей (у тому числі протиправних). Саме тому мережеве середовище все частіше виступає предметом досліджень, спрямованих на вивчення особливостей спілкування і взаємодії користувачів, форм самовираження особистості, характеристик особливих "віртуальних колективів". Стає очевидним, що процес становлення соціальних відносин у новому інформаційному середовищі, не підкріплений у достатній мірі ні відповідними законодавчими, ні моральними установками, породжує невідомі раніше форми негативного девіантного поводження, особливо серед молоді.

"Закомплексована" людина, що має серйозні проблеми в щоденному спілкуванні з навколишніми людьми, у мережевому спілкуванні одержує можливість цілком розкріпачитися. Однак при цьому вона може легко виявитися втягненою у спілкування маргінальних груп, здатних нав'язати їй негативні соціальні установки. Навіть при неглибокому пошуку в мережі інтернет легко знайти сайти, де позитивно оцінюються такі явища, як сатанізм, педофілія й інші види сексуальних збочень, наркотики і т.п. Молоді люди з слабкою психікою при відвідуванні подібних сайтів можуть активно сприйняти ці пропагандовані погляди і перенести їх у своє повсякденне життя.

Дослідники відзначають, що Інтернет підсилює процес опосередкованого спілкування людей, учасники якого найчастіше мають поверхневі, неглибокі міжособистісні відносини. Виникаючі тут контакти часто носять сурогатний, неповноцінний характер. Це веде до скорочення впливу найближчого оточення на особистість підлітка як засобу соціального контролю, порушенню механізмів детермінації позитивного поводження. Більш того, можливість анонімної участі в мережевому спілкуванні нерідко формує в молодих людей представлення про вседозволеність і некараність будь-яких проявів у мережевому середовищі. На думку психологів, анонімність і відсутність заборон звільняють сховані комплекси (у першу чергу, пов'язані з тягою до насильства і сексуальності), стимулюють людей змінювати тут свій стиль поводження, поводитися більш розковано і навіть переходити деякі моральні межі. Є чимало прикладів, коли підлітки використовують мережеві можливості, щоб досаждати людям, з якими в реальному житті їх пов'язують неприязні відносини. У США одержало значне поширення явище, що називається "кіберпереслідування", коли зловмисник постійно переслідує свою жертву, направляючи їй погрози за допомогою мережевих засобів. Подібні випадки відзначаються й у вітчизняній практиці.

Аналіз літератури показує, що мережеве середовище здатне впливати навіть на психічне здоров'я особистості. Вченими відзначаються випадки хворобливої пристрасті до участі в мережевих процесах (так називаної "інтернет-залежності"). Дана залежність виявляється в нав'язливому бажанні необмежено довго продовжувати мережеве спілкування. Для підлітків, що одержують доступ до Інтернету, віртуальне середовище іноді здається навіть більш адекватним, чим реальний світ. Можливість перевтілитися в якусь безтілесну "ідеальну особистість" відкриває для них нові відчуття, що їм хочеться випробувати постійно, або дуже часто. Фахівці відзначають, що до деякої міри зазначена залежність близька до патологічної захопленості азартними іграми, а її деструктивні ефекти схожі з виникаючими при алкоголізмі. Психологи виділяють кілька підтипів такої залежності, враховуючи те, до чого сформувалася пристрасть у конкретної особистості: "кіберсексу", віртуальним знайомствам, мережевим азартним іграм, комп'ютерним іграм, або нав'язливому переміщенню по Web-вузлах. Патологія виявляється в руйнуванні звичайного способу життя, зміні життєвих орієнтирів, появі депресії, наростанні соціальної ізоляції [5].

Особливої уваги вимагає проблема впливу на установки особистості розповсюджених у глобальних мережах ігор з елементами насильства. Дослідження показали, що жорстокі ігрові епізоди нерідко приводять до наростання агресивності поводження молодих людей. Так, навесні 2002 р. німецький підліток Р.Штайнхойзер убив 17 і ранив 7 чоловік у гімназії, де він навчався. При опитуваннях свідків з'ясувалося, що улюбленим його заняттям була участь у мережевих комп'ютерних іграх, що містять сцени насильства (таких як Counter Strіke). В даний час у Німеччині обмежене поширення подібних ігор. Очевидно, з розвитком інформаційних технологій зазначена проблема буде ускладнюватися, оскільки компанії-розроблювачі ігор постійно підвищують якість відповідності ігрового простору реальності, а це веде до зростання ступеня занурення особистості у віртуальне середовище.

Таким чином, середовище, що формується в глобальній мережі інтернет, здатне впливати на формування негативних психологічних установок у підлітків. Більш того, при уважному вивченні в мережевому середовищі можна знайти прояв відомих механізмів соціальної детермінації злочинності: шляхом визначеного соціального формування особистості; шляхом давання їй розпоряджень протиправного або суперечливого характеру; шляхом постановки особистості в ситуації, що змушують і полегшують вибір злочинного варіанта поведінки.

Література

  1. Реалии и перспективы развития проекта «Электронная Украина». - [Электронный документ] – Режим доступа: http://www.zadereyko.info/moi_publikacii/perspectivu_proekta_elektronnaya_ukraina.htm

  2. Информационный суверенитет государства и современная реальность. [Электронный документ] – Режим доступа: http://www.zadereyko.info/vliyanie_interneta_na_cheloveka/informacionnuy_suverenitet.htm

  3. Носов Н.А. Виртуалистика / Н.А. Носов // Философские науки.- 2000.- №  4.-  С. 145.

  4. Белинская Е. Н. , Жичкина А. М. Современние иследования виртуальной комуникации: проблеми, гипотези, результати [ текст ] / Е. Н. Белинская, А. М. Жичкина.  – М. , 2000. –  185с.

  5. Церковний А. Аспекти формування Інтернет- залежності [ текст ] / А. Церковний // Соціальна психологія. – К. , 2004. –  № 5 (7). –  С. 149-154.

Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2014 г.) Шийка А.В. ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТ НА СОЦІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ЛЮДЕЙ