Кравчук Р.Ю.

студентка 2-го курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «ОЮА»

Науковий керівник: к.ф.м.н., доцент Козін О.Б.

ВИКОРИСТАННЯ  ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

З розвитком всесвітньої Інтернет - мережі проблема захисту прав на нематеріальні досягнення власних творчих зусиль набуває все більшої актуальності і необхідності її висвітлення для широких мас населення.

Актуальність проблеми визначається тим, що, більша половина всіх авторських творів, які ми можемо вільно знайти в мережі Інтернет, знаходяться саме з порушенням прав інтелектуальної власності. Численним є і недобросовісне ставлення до знаків, доменних імен. Крім того ЗМІ часто використовують з мережі фото та іншу інформацію  на шпальтах своїх видань видаючи пізніше за знімки власних кореспондентів. І якщо авторство на друкований твір ще можна довести, то з величезним інформаційним простором – Інтернет ситуація значно гірша.

Цифровий водяний знак (ЦВЗ)  технологія, створена для захисту авторських прав мультимедійних файлів. ЦВЗ поділяються на видимі і невидимі. Зазвичай цифрові водяні знаки невидимі. Проте ЦВЗ можуть бути видимими на зображенні або відео. Зазвичай ця інформація є текстом або логотипом, який ідентифікує автора. ЦВЗ отримали свою назву по аналогії з водяними знаками, вживаними в грошових банкнотах і інших коштовних паперах. Отже, ЦВЗ є спеціальними мітками, що упроваджуються у файл, в цифрове зображення або цифровий сигнал в цілях контролю їх правомочного використання. Видимі ЦВЗ досить просто видалити або замінити. Для цього можуть бути використані графічні або текстові редактори. Невидимі ЦВЗ є вбудованими в комп'ютерні файли вставками, що не сприймаються людським оком або вухом.[1, с.71]

Невидимі ЦВЗ упроваджуються в цифрові дані, але не можуть бути сприйняті як такі. Цифрові водяні знаки найпоширеніше використання знайшли в системах захисту від копіювання, які прагнуть запобігти або утримати від несанкціонованого копіювання цифрових даних. Використовується як засіб захисту документів з фотографіями  паспортів, водійських посвідчень, кредитних карт з фотографіями. Коментарі до цифрових фотографій з описовою інформацією – ще один приклад невидимих ЦВЗ. Хоча деякі формати цифрових даних можуть також нести в собі додаткову інформацію, так звані метадані, ЦВЗ відрізняються тим, що інформація «зашита» прямо у сигнал. Невидимі аналізуються спеціальним декодером, який  виносить рішення про їх коректність. Цифрові водяні знаки можуть містити деякий аутентичний код, інформацію про власника, або якусь керуючу інформацію. Найбільш відповідними об'єктами захисту за допомогою цифрових водяних знаків є нерухомі зображення, файли аудіо і відеоданих.

      Існуючі методи, що вирішують задачу захисту авторського права шляхом вбудовування ЦВЗ, можна розділити на дві групи: група методів, які приховують інформацію в просторовій області зображення та методи,  що  вбудовують  ЦВЗ  в  частотну  область.  Методи  першої  групи  вбудовують  інформацію безпосередньо в первинну область даних зображення, що робить їх нестійкими до багатьох спотворень, особливо  до  компресії  з  втратами (наприклад JPEG-компресія).  Це  призводить  до  часткового  чи  навіть повного знищення вбудованого ЦВЗ. Більш стійкими до різного роду спотворень та компресії є методи другої  групи.  До  відомих  методів  відносяться  методи  на  основі  використання  дискретного  косинус перетворення (ДКП),  дискретного  перетворення  Фур’є (ДПФ),  вейвлет-перетворення,  перетворення Карунена-Лоєва  та  ін.[2. c.116]

Для графічних зображень з точки зору захисту авторського права на їх файли потрібно реалізовувати через автоматичне підписування файлів з метою опублікування інформації про автора. Це може бути текст чи інша графічна інформація, розміщена в якій-небудь (наприклад, нижньої) частини зображення, однозначно асоціюється з особистістю автора - правовласника. Такі «мітки» служать незаперечним посиланням на джерело, що надав конкретний графічний файл. Впровадження в зображення цифрових водяних знаків, що дозволяють підтвердити і перевірити права розробника на даний файл мультимедіа, є також ефективною захисною мірою для дотримання прав інтелектуальної власності. Такі мітки можуть бути різним чином розташовані в мультимедійному файлі і служити протидією для таких неправомірних діянь, наприклад , як підміна авторства і відмова від авторства.

За загальним правилом, захист авторських прав і законом, який охороняє інтереси їх володарів здійснюється в судовому порядку. Серед способів захисту виділяються крім цивільно-правових і адміністративних, кримінально-правові норми. Засобом захисту виступає позов, тобто звернене до суду вимога про відправлення правосуддя, з одного боку, і звернене до відповідача матеріально-правова вимога про виконання лежачому на ньому обов'язку або про визнання наявності чи відсутності правовідносин - з іншого.. Адміністративний спосіб захисту авторських прав  застосовується як виняток із загального правила, у випадках, прямо зазначених у законі. Засобом захисту в даному випадку є не позов, а скарга, порядок подання та розгляду якої регламентовані адміністративним законодавством. [4.c.156]

Не зважаючи на недосконалість нашого законодавства у сфері інтелектуальної власності, ця проблема продовжує бути актуальною  для всього світового суспільства. Дивлячись на наших зарубіжних колег ми можемо вдосконалити існуючі норми, враховуючи нові прецеденти, юридичну, судову практику та інші надбання суспільства, та створити власну модель цивілізованого ринку інтелектуальної власності в  українському секторі мережі Інтернет.  Основою її мають стати своєрідні копірайт-центри, що займатимуться видачею ліцензій на використання творів, матимуть власну базу даних та контролюватимуть отримання авторами винагороди. Отож, особа чи організація, що хоче отримати право на використання певного авторського твору, може звернутися до цього центру, який, у свою чергу, буде контактувати із авторськими товариствами. Але реалізація такої системи неможлива без створення всесвітньої бази даних та обміну інформацією на державному рівні. Над  розробкою   загальної мережі, що дозволить  країнам використовувати єдину пошукову стратегію та обмінюватися інформацією вже  працюють  патентні відомства США, Японії та ряду країн Европи. Російські науковці розглядають у найближчому майбутньому можливість створення веб-депозитарію – спеціалізованого архіву для об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені в електронному вигляді в мережі Інтернет. Це дасть можливість автору у випадку виникнення суперечки підтвердити свої права на твір.[5.c.408]

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток глобальних комп’ютерних мереж сприяє виникненню проблеми дотримання прав інтелектуальної власності. Отже, об’єкти авторського права в мережі Інтернет надзвичайно уразливі, тому що практично вся інформація  знаходиться в режимі відкритого доступу та вільно копіюється.  Тому, оскільки в Україні питання по захисту авторського права в Інтернеті є невирішеним, відповідному правовому регулюванню має передувати дослідження та узагальнення міжнародного досвіду. Також вважаю необхідним починати правове регулювання роботи засобів масової інформації в мережі Інтернет.

Література

  1. Мамон Е.В. Деякі аспекти захисту авторських прав у мережі Інтернет – [Електронний документ] – Режим доступу: http://www.yurlex.com.ua
  2. Романюк О.І., Фрейдліна А. Г. Авторське право в Інтернеті: проблеми захисту – [Електронний документ] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pravo/26825.doc.htm
  3. Рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і суміжних прав через мережу Інтернет – [Електронний документ] – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/recomnet.html.
  4.  Карпінець В. В. Методи захисту векторних зображень цифровими водяними знаками : монографія / В. В. Карпінець, Ю. Є. Яремчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 156 с.
  5. Аналіз методів вбудовування цифрових водяних знаків у векторні зображенням. Збірник матеріалів шостої міжнародної конференції«ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010». – 2010 – С. 408.
Вы здесь: Home Доклады конференции Список докладов конференции (2014 г.) Кравчук Р.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ